Προσλήψεις στο Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

197

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομίας.  (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/339684/20112/4849/2.12.2015 – ΦΕΚ B 2694 – 11.12.2015)

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες, για το έτος 2015−2016 τον αριθμό του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών

ΠΕ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1 θέση

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1 θέση

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1 θέση

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 12 θέσεις

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητα Γενικής Ιατρικής) Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1 θέση