4 εργάτες καθαριότητας για τον δήμο Σαρωνικού

118

Ο δήμος Σαρωνικού αποφάσισε την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας ΥΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του.

Δείτε αναλυτικά εδώ