Τετάρτη, 29 Μάρτιος, 2017

Ετικέτα: Αγιος

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων,(βίντεο)

Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων, Κύριλλος διάκονος, και των εν Ασκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀρεθουσίων ὁ...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης...

Άγιος Παρθένιος ο Γ (ή Παρθενάκης) Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Παρθένιον άπαντες τον Ιεράρχην Χριστού, γενναίως αθλήσαντα βασιλευούση ποτέ, υμνήσωμεν λέγοντες· Λέσβον την σην...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθητές...

Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Νικήσας τὸν δόλιον, ἄσκητικαις ἀγωγαίς, κανὼν ἐχρημάτισας, τῶν σῶν κλεινῶν φοιτητῶν, ἀκρότητι βίου σου,...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος (βίντεο)

Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής ο Επίσκοπος Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἐγκράτειας ἐκλάμψας Πάτερ Ἰάκωβε, ὡς Ἱεράρχης τοῦ Λόγου καὶ ἀληθὴς λειτουργός, ὠρθοτόμησας πιστῶς...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων (βίντεο)

Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Στολὴν τὴν ἔνθεον, ἀμφιεσάμενος, στῦλος ὁλόφωτος, ὤφθης τῆς πίστεως, τῶν Ἀποστόλων ἐν Σιῶν τὴν χάριν κεκληρωμένος, ὅθεν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες...

Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες: Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος (έτερος), Διονύσιος καί Διονύσιος (έτερος) Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τὸν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων (βίντεο)

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ἦχος πλ. δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Σωφρόνως τὸν βίον σου, διαγαγὼν ἐκ παιδός, τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, εἰσεποήσω σαφῶς, Σωφρόνιε πάνσοφε· ὅθεν ἱεραρχίας,...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός (βίντεο)

Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ἄξιας κοσμικῆς, ἀπορρίψας τὸ κλέος, τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, ὠμολόγησας χαίρων, Ἠσύχιε πανένδοξε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, ὅθεν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (βίντεο)

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Βίου ὀρθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστὴρ ὑπέρλαμπρος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χρίστου, Συνόδω ἐν τὴ Ἕβδομη, προσκυνεὶν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της Μεγάλης (βίντεο)

Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της Μεγάλης Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης (βίντεο)

Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ἱερέων ἀκρότης, εὐσεβείας διδάσκαλος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, ἱεράρχα πανόλβιε· ἠθῶν γὰρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης (βίντεο)

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, ὀρθοδοξία, ὑπεστήριξας, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς πολύφωνον τοῦ πνεύματος ὄργανον ἐκ γὰρ Δυσμῶν ἀναλάμψας ὡς ἥλιος, αἱρετικῶν...
σαν σήμερα, εικονομαχία, Θεοδώρα,

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων (βίντεο)

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων Ἦχος β’. Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο·...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες...

Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Τὴν δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, ἀνευφημήσωμεν, ἐνθέοις ἄσμασι, Πάμφιλον Παῦλον Σαμουήλ, Οὐάλεντα καὶ Ἠλίαν, Ἱερεμίαν,...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος (βίντεο)

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος Ἦχος α’. Τῆς Ἐρήμου πολίτης. Ταὶς ἀκτίσι τοῦ Παύλου φωτισθεῖς τὴν διάνοιαν, ὤφθης ὑπηρέτης τοῦ Λόγου καὶ Ἀπόστολος ἔνθεος καὶ ὄνησιν ἐβράβευσας...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας (βίντεο)

Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως. Νόμον ἔνθεον, ἐμμελετήσας, τὴν οὐράνιον, γνῶσιν ἐκλάμπεις, τὴ Ἐκκλησία Ἱεράρχα Μελέτιε, τὴν γὰρ Τριάδα κηρύττων ὁμότιμον, αἱρετικῶν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας (βίντεο)

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Φερωνύμως βλαστήσας, ὡς δένδρον εὔκαρπον, ἱεράρχα Κυρίου Βλάσιε ἔνδοξε, μαρτυρίου τοὺς καρποὺς κόσμῳ προήγαγες καὶ θαυμάτων...

Άγιος Χαράλαμπος: Ο βίος και τα θαύματα! Η μεγάλη γιορτή της...

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Η ζωή του ήταν μια συνεχής υπηρεσία αφοσίωσης στον Χριστό και αγάπης προς τον...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Νικηφόρος (βίντεο)

Άγιος Νικηφόρος Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος, καταυγασθεῖς τὴν ψυχήν, τοῦ νόμου τῆς χάριτος, ἐκπληρωτῆς ἀκριβής, ἐμφρόνως γεγένησαι, ὅθεν καὶ τὸν πλησίον, ὡς σαυτὸν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (βίντεο)

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ. Στρατολογία ἀληθεῖ Ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς βασιλέως, περικαλλὴς γεγένησαι Θεόδωρε, ὄπλοις γὰρ τῆς πίστεως,...

Απολυτίκιο της ημέρας : Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως...

Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης θεοπαγῆς προμαχών, τῶν Πατέρων καλλονὴ Φώτιε μέγιστε,...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας (βίντεο)

Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν...

Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (βίντεο)

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ἦχος α’. Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καί...

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας: Η γιορτή της Ορθοδοξίας που τιμάει σήμερα...

Εξέχουσα μορφή της Χριστιανικής Εκκλησίας, που διακρίθηκε για τους μακροχρόνιους και σκληρούς αγώνες του υπέρ της ορθής πίστης και εναντίον της αίρεσης του Αρειανισμού....

Βρείτε μας

4,490ΥποστηρικτέςΚάντε Like
962ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Τα πιο δημοφιλή της εβδομάδας

Athens. Greece
few clouds
18.3 ° C
20 °
17 °
48%
7.7kmh
20%
Πε
17 °
Πα
16 °
Σα
12 °
Κυ
13 °
Δε
17 °

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή