ΑΠΘ: Μία θέση αξιολογητή έργου

195

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού αξιολογητή,  απόφοιτου ΑΕΙ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αξιολόγηση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες Δράσεις ΑΠΘ». Ο εξωτερικός αξιολογητής θα συντάξει και θα παραδώσει Έκθεση Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια δελτία προόδου και τα λοιπά παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, η διαδικασία της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει την αναγνώριση και ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων του έργου, καθώς και προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

*Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας

*Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως υπεύθυνοι έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.

*Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ1/C1).

Δείτε εδώ αναλυτικά