Αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες για την εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

117

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αµυκλών», ενταγµένου στο Ε.Π. «∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» µε κωδικό αριθµό 2013ΕΠ02680011 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και 10-12-2015.

Πρόκειται για: ΠΕ Αρχαιολόγος Μία (1) θέση και ΥΕ Εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες τρεις (3) θέσεις.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Εξάλλου, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «∆ρόµος Νεάπολη – Μονεµβάσια», ενταγµένου στο Ε.Π. «∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» µε κωδικό αριθµό 2012ΕΠ02680029 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και 10-12-2015.

Πρόκειται για ΠΕ Αρχαιολόγος ∆ύο (2) θέσεις και ΥΕ Εργατοτεχνίτης για ανασκαφικές εργασίες Τέσσερις (4) θέσεις

Δείτε αναλυτικά εδώ