ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 121 ατόμων σε Δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

114
ΑΣΕΠ, δημόσιοι υπάλληλοι,

Το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης για την πλήρωση εκατόν είκοσι ένα (121) θέσεων ως κατωτέρω:

Α. Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης εκατό (100) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων:

ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Α΄ ΤΑΞΗΣ)/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)/ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)/ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Β. Τεχνολογικής (T.Ε.) Εκπαίδευσης είκοσι μία (21) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων:

TΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/TΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/TΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ MHXANIΚΩΝ/TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ MHXANIΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/TE MHXANIΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 28ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε περισσότερα εδώ