ΑΣΕΠ: 2.237 αιτήσεις για την προκήρυξη 1ΕΓ/2016

151
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 100 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-05-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-05-2016,

Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-02-2016),

δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα (2.131) θέσεων, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών

Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, υποβλήθηκαν συνολικά 2.237 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

478 αιτήσεις για την κάλυψη 720 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

332 αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

1.427 αιτήσεις για την κάλυψη 1.043 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.