ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

161

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή Μεθόδων Deep Learning στην Ανάλυση Συναισθημάτων-Εξόρυξη Απόψεων, DeepSent» στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και της ένταξής του στο Π.Ε.Π Μακεδονία-Θράκη, ΑΠ:«04–Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., προτίθεται να αναθέσει για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του έργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας σε ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικού.

Διαβάστε επίσης:  250.000 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

Αντικείμενο α π α σ χ ό λ η σ η ς

  • Ενότητα Εργασίας 4: Αξιολόγηση Πρωτοτύπου – Βελτιώσεις.

Επεξεργασία αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα αποτελέσματα (για την αγγλική και ελληνική γλώσσα).

Πρόταση βελτιώσεων του αρχικού θεωρητικού μοντέλου, της εκπαίδευσης και των παραμέτρων του συστήματος.

Παραδοτέα: Πειραματικά Αποτελέσματα

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφές
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφές
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Α.Τ.Ε.Ι/Θεσσαλονίκης (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο έως τις 02/10/2015 και ώρα 11.00-13.30.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ