ΔΕΗ: Θέση διευθυντή Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

128

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση τριετούς θητείας. Η θέση είναι στάθμης Διευθυντή Βασικού Οργανικού Κλιμακίου (1ο επίπεδο ιεραρχικής στάθμης) και υπάγεται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Τυπικά Προσόντα: – Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, συναφούς κατεύθυνσης με το αντικείμενο της θέσης. – Άπταιστη χρήση της Ελληνικής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. – Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος γνωστικού αντικειμένου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης. – Τουλάχιστον 8ετής αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, εκ των οποίων 3 χρόνια σε ανώτερες θέσεις διοίκησης αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. – Εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα στους τομείς που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις θα θεωρηθεί προσόν.

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 14.08.2015.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος