ΕΛΠΕ: 7 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

169

Επτά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία χορηγεί ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Συγκεκριμένα οι δύο υποτροφίες αφορούν τους τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών. Τέσσερις υποτροφίες αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, ενώ μία υποτροφία αφορά την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
  2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (και σε ειδικές περιπτώσεις το 31ο έτος).
  3. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
  4. Να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία 7,5 στα 10 (για τα ελληνικά ΑΕΙ), 3,6 στα 4 (για τα πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά), 17 στα 20 (για τα γαλλικά πανεπιστήμια) και τουλάχιστον 2,2 (για τα γερμανικά πανεπιστήμια).
  5. Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις προτεινόμενες χώρες.
  6. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα
  7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στα ΕΛΠΕ και τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.
Διαβάστε επίσης:  Το επίμαχο έγγραφο της ΕΕ στην Αθήνα για τα κολέγια - Διευκρινίσεις του Υπ. Παιδείας για το ΔΟΑΤΑΠ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι, Υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2016/ 2017». Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Απριλίου. Πληροφορίες στο τηλ.: 210-7725113, 210-6302648.

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες