ΕΛ.ΤΑ: 62 θέσεις εργασίας σε Αττική, Κυκλάδες, Σάμο, Δωδεκάνησα, Λέσβο, Χίο, Άρτα, Ιωάννινα, Κέρκυρα

117

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν:

Α) Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων και συγκεκριμένα έντεκα (11) ∆.Ε. Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, και τριάντα τριών (33) ∆.Ε. ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας έξι (6) µηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Β) Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα επτά (7) ∆.Ε. Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, εννέα (9) ∆.Ε. ∆ιανοµέων και δύο (2) ΔΕ Οδηγών,  διάρκειας έξι (6) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νοµούς Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας.

Διαβάστε επίσης:  200 προσλήψεις σε 21 νομούς της χώρας

Δείτε αναλυτικά εδώ