Επιστημονικό προσωπικό για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

114

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος «Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Δι.Πα.Ε», προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Συγκεκριμένα, επιστημονικό Προσωπικό για την υποστήριξη και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στο σχεδιασμό και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

v Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης:  200 προσλήψεις σε 21 νομούς της χώρας

v Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κατά προτίμηση σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο χωρών της Ευρώπης ή των ΗΠΑ.

v Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

v Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2). Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, κατ’ αναλογική εφαρμογή.

v Πολύ καλή γνώση διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων σε θέματα μισθοδοσίας και εσόδων – εξόδων.

v Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δείτε αναλυτικά εδώ