Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

148

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έξι (06) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), εξωτερικούς συνεργάτες και ειδικότερα:
Έως τέσσερις (04) πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα Τεχνικο-οικονομικής Υποστήριξης στην εκκαθάριση δαπανών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (κωδ. θέσης ΚΘ1).
Έως Δύο (02) πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα Λογιστικής Υποστήριξης στην εκκαθάριση δαπανών
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (κωδ. θέσης ΚΘ2).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης όπως ορίζεται ακολούθως:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού ή τα οριζόμενα και ειδικότερα στην παρ. 11 του αρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Το έργο των έξι (06) εξωτερικών συνεργατών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2015.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης πρότασης για μία μόνο από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, διαφορετικά αποκλείονται από την διαδικασία, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.grέως και την ΔΕΥΤΕΡΑ, 12.10.2015
και ώρα 15:00
.

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας

Βρείτε εδώ: Πρόσκληση – Έντυπο υποβολής σε επεξεργάσιμη μορφή – Γλωσσομάθεια σύμφωνα με το ΑΣΕΠ – Γνώση Η/Υ σύμφωνα με το ΑΣΕΠ