Θέσεις καθηγητών για το Πανεπιστήμιο Πατρών

145

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τµηµάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και 4) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

  • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆υναµική Αναγνώριση και ∆ιάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστηµάτων».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 79/5-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 72Λ1469Β7Θ-Ξ6Κ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045112

  • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε ιδιαίτερη επιστηµονική

δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Γενική Χειρουργική».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΦΥΗ469Β7Θ-1Γ1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045352

  • ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιδακτική των Εικαστικών Τεχνών µε την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΕΝ0469Β7Θ-0Σ2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045511

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιδακτική Γλωσσικών Μαθηµάτων».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: ΩΡ4Ε469Β7Θ-ΘΞΦ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046036

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο

«Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: Εκπαιδευτικές πρακτικές».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: Ω1Γ9469Β7Θ-ΣΑΡ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045963

  • ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο

«Νεοελληνικό Θέατρο».

ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

Α∆Α: 7ΨΗ2469Β7Θ-ΓΝΦ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046117

Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 12 / 4 / 2016

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»

https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη µορφή στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τµήµατος και στα τηλέφωνα:

1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

τηλ.: 2610-969400/969402/969403

2) Ιατρικής e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610-969100/992942/969114

3) Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης e-mail: gpapaspi@upatras.gr

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr

τηλ.: 2610-969700-3/969704

4) Θεατρικών Σπουδών e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  τηλ.: 2610-969360