Θέση δικηγόρου για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

220

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο, εξωτερικό συνεργάτη, πτυχιούχο Νομικής
και ειδικότερα:
Ένα (1) ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο, εξωτερικό συνεργάτη, πτυχιούχο Νομικής για θέματα οριζόντιας νομικής υποστήριξης που απαιτείται κατά την εκκαθάριση δαπανών και την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν οριζόντια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιεί το ΙΕΠ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού ή τα οριζόμενα και ειδικότερα στην παρ. 11 του αρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Το έργο του ενός (1) Νομικού- εξωτερικού συνεργάτη θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2015, με δυνατότητα ανανέωσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τις ανάγκες του φορέα (για οριζόντια νομική υποστήριξη που απαιτείται κατά την εκκαθάριση δαπανών και την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν οριζόντια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιεί το ΙΕΠ), βάσει της κείμενης νομοθεσίας και κάθε πιθανής παράτασης λήξης Οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης πρότασης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και την Παρασκευή, 16.10.2015 και ώρα 15:00.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 11521 – Αμπελόκηποι, Αθήνα ( 7ος όροφος – γραφείο πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).
Οι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι Παρασκευή, 16.10.2015 ώρα 15.00 και αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π.

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ της υπ’ αριθ. Πρωτ. 10624/02.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Α.Σ.Ε.Π.