Θέση καθηγητή για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν. Μακεδονίας

227

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακοινώνει ότι το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, και συγκεκριμένα :

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση – κρουστά, παραστατικές τέχνες» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 987/6-10-2015 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00000802856.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις  16-10-2015 και λήξη στις 29-11-2015.

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-281, 2310 891345 & 2310 891248, fax : 2310 891280.