Μία θέση επιστημονικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

204

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γρηγόριο Τσόκα, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, για διάστημα έως 31/10/2015 ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαβάστε επίσης:  250.000 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών καθοδήγησης αποφοίτων στην επιχειρηματικότητα
  • Σύνδεση και ανάπτυξη συνεργασιών με αρμόδιους φορείς
  • Διαχείριση Δικτύου Μεντόρων
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεις, ε) βάσεις δεδομένων
  • Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής της επιχειρηματικότητας
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση δικτύου Μεντόρων
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο

Δείτε περισσότερα εδώ