Οκτάμηνες προσλήψεις στον Δήμο Νάξου

217

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε με προκήρυξη του ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου με οκτάωρο πλήρους απασχόλησης από την προσέλευσή τους στον χώρο εργασίας.

Οι ειδικότητες αφορούν δύο (2) θέσεις, με κωδικό 106, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), η έδρα της απασχόλησής τους θα είναι: μία (1) θέση στη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσας και μία (1) θέση στη Δημοτική Ενότητα Δονούσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ειρήνης Καραμπίνη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60122).

Διαβάστε επίσης:  Πώς αμείβεται η εργασία την Καθαρά Δευτέρα;

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα: από 12-08-2015 έως 21-08-2015

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ .