ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες οδηγίες για την πρόωρη συνταξιοδότηση

428

Νέες οδηγίες για τις διασταυρώσεις των αιτήσεων αλλα και για την πληρωμή δικαιούχων για το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει νέα εγκύκλιος του Οργανισμού.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων και σε κάθε αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Μέτρου 113 που αφορά στην Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την έκδοση των αποφάσεων οριστικής ένταξης στο Πρόγραμμα για την καταβολή της ενίσχυσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος) Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης Σύμφωνα με τις αποφάσεις εφαρμογής του μέτρου, οι δικαιούχοι του προγράμματος, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε έτος αίτηση – δήλωση παραμονής τους στο πρόγραμμα και τήρησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στο φορέα εφαρμογής του προγράμματος στα κατά τόπους αρμόδια καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Πριν τη πρώτη πληρωμή κάθε έτους, η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μηχανογραφικούς διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους για το σύνολο των ενταγμένων στο μέτρο 113 προκειμένου να επαληθεύσει:

1. Οι Α.Φ.Μ. και τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, συζύγων και διαδόχων έχουν ταυτοποιηθεί και είναι εν ζωή.

2. Οι διάδοχοι δεν έχουν διαγραφεί από διάδοχοι δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότη ση ς*

3. Οι διάδοχοι έχουν στην κατοχή τους εκμετάλλευση και τη δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

4. Οι δικαιούχοι και οι σύζυγοί τους δεν λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων διαβιβάζονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Πριν από κάθε πληρωμή διενεργείται διοικητικός έλεγχος και με την ολοκλήρωσή του η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού αρχείου (Email) στην τράπεζα Πειραιώς, τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο.

Στη συνέχεια συντάσσει: – Λίστα ελέγχου (Check List) του Μέτρου 113 (Λ1) με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου ανά κανονισμό, όπου αναγράφονται αναλυτικώς το επιλέξιμο ποσό πληρωμής, το πλήθος των επιλέξιμων προς πληρωμή δικαιούχων καθώς και το πλήθος των δικαιούχων που τυχόν εξαιρέθηκαν με τα αντίστοιχα ποσά τους, η ύπαρξη συγκεντρωτικής κατάστασης ελέγχων (Check List) καθώς και τριμηνιαίας έκθεσης ελέγχου από το φορέα εφαρμογής και τέλος ο αριθμός των επιτόπιων για το ελεγχόμενο διάστημα αναφοράς.

Για όσους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί ο διοικητικός και μηχανογραφικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής μεταφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία από τη μηχανογραφική βάση της Τράπεζας Πειραιώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.)., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του Ο.Π.Σ.Α.Α..

Οι ορισμένοι υπάλληλοι (δύο) της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, δημιουργούν παρτίδα πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α. των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι για πληρωμή ανά γεωγραφικό στόχο σύγκλισης και κανονισμό και συμπληρώνουν Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Π Ι) με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης) Kαταβολή οικονομικής ενίσχυσης Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Στη συνέχεια η Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής προκειμένου να ενημερωθεί ο Φορέας Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της πληρωμής των δικαιούχων της παρτίδας.