Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη για 6 καθηγητές

204

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12657/12-10-2015

Φ.Ε.Κ. 1246/08-12-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Τ3Μ469Β7Γ-189

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000929957

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιατρική»

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12649/12-10-2015

Φ.Ε.Κ. 1246/08-12-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΤΨΔ469Β7Γ-Ν5Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000929885

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιατρικής»

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12658/12-10-2015

Φ.Ε.Κ. 1246/08-12-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 67Ξ7469Β7Γ-ΔΣ0

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000930027

Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία»

ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, τηλ. 2810-394401 email: secretariat@biology.uoc.gr

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12655/12-10-2015,

Φ.Ε.Κ. 1215/01-12-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΠΥΗ469Β7Γ-ΝΙΩ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000929824

Τομέας Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία – Φυσιολογία Θαλάσσιων Οργανισμών».

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, τηλ.2810-393505 email: csd@csd.uoc.gr

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12654/12-10-2015,
Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Φ.Ε.Κ. 1215/01-12-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 75ΝΕ469Β7Γ-ΑΝΗ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000929731

Τομέας Προγραμματισμού

Μία (1) θέση Καθηγητή στη  βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα»

  1. Αριθμός προκήρυξης: 12656/12-10-2015,

Φ.Ε.Κ. 1205/27-11-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΞΡ469Β7Γ-1ΩΙ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000929640

Τομέας θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών

Μία (1) θέση Καθηγητή στη  βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Σχεδίαση Αλγορίθμων»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  15-02-2016