Προκήρυξη 14 θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ

142

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 638/3-7-15 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-9-15

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

Η Προκήρυξη των θέσεων είναι η εξής:

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ : Μορφολειτουργικός

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017279/29-5-15/19-5-15/ (ΑΔΑ: ΩΗΒΝ46ΨΖ2Ν –444)

Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016700/25-5-15/30-4-15 (ΑΔΑ: 657Κ46ΨΖ2Ν –ΦΟΦ)

Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016695/25-5-15/30-4-15 (ΑΔΑ: 7Ζ9246ΨΖ2Ν –1ΩΒ)

Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1415016698/25-5-15/30-4-15 (ΑΔΑ: 6Θ0Ε46ΨΖ2Ν –Κ5Π)

Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική -Ψυχογηριατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017283/29-5-15/19-5-15 (ΑΔΑ: ΩΣΞΩ46ΨΖ2Ν –ΞΣΝ)

Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017282/29-5-15/19-5-15 (ΑΔΑ: ΩΩ9Δ46ΨΖ2Ν –ΨΛΡ)

Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική»

ΤΟΜΕΑΣ : Υγείας Μητέρας-Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 1415017286/29-5-15/19-5-15 (ΑΔΑ: 75Χ246ΨΖ2Ν –ΜΚ1)

Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Χημεία-Φαρμακευτική Βιοχημεία»