Προσλήψεις οκτώ ιατρών στο Αιγινήτειο

403

Πλήρωση επτά (7) κενών οργανικών θέσεων Ιατρών με τριετή θητεία δημοσίου δικαίου και μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατρού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τριετή θητεία

Προκήρυξη (Αριθμός 9575) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 10 – 06.11.2015

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων, ιατρών με τριετή (3) θητεία
κατηγορίας ΠΕ, με δυνατότητα ανανέωσης, στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

ΑΜε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
1. Ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας,
2. Ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Υπέρταση»,
3. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Νευρομυϊκών Παθήσεων»,
4. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου,
5. Δύο (2) Ψυχιάτρων,
6. Ενός (1) Ψυχιάτρου ειδικότητας Παιδοψυχιάτρων.

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

ΒΜε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
1. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Νευρολόγου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72,115 28 Αθήνα) αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο.

Αναζητήστε εδώ το ΦΕΚ