10 εργάτες καθαριότητας ζητά ο δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

158

Την πρόσληψη 10 εργατών καθαριότητας για απασχόληση µέχρι και 5 ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα ανακοινώνει ο δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Δείτε την ανακοίνωση

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας