16 πτυχιούχοι / μεταπτυχιακοί για το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

195

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για 16 άτομα.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Συνεργία τουρισμού και Ενέργειας: Δημιουργία οικοτουριστικών αειφόρων προορισμών» (Eco-Destinations) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο του IPA διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ζαλίδη Γεώργιο, Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δέκα έξι (16) άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 180.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:  Δείτε εδώ περισσότερα

Διαβάστε επίσης:  Ιδιωτικός Τομέας: Ταξιδιωτικά voucher έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο