4 καθηγητές για το Καποδιστριακό

116

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 987/6.10.15 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Θεολογίας – Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου, (τηλ. 210 7275872)

Τομέας Συστηματικής Θεολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1415018405/28-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΨΔ346ΨΖ2Ν-ΤΩΧ)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α,  Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Παθολογικός – Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 1415019170/26-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΘ9Θ46ΨΖ2Ν-Κ2Ι)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική».

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210  7277541

Τομέας Τεχνολογίας, ΄Ηχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Αριθμός προκήρυξης: 1415019262/8-5-15 (ΑΔΑ: 6ΡΒ546ΨΖ2Ν-Λ6Κ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσικολογία»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μαθηματικών- Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου (τηλ. 210 7276304)

Τομέας ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας

Αριθμός προκήρυξης: 1415017481/14-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΘ346ΨΖ2Ν-5Λ3)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία».

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει  4-1-2016. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ