7 καθηγητές για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

177

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 985/5.10.15 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Νομική Σχολή – Ακαδημίας 45,  T.K. 106 72 Αθήνα, (τηλ. 210 3688661)

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αριθμός προκήρυξης: 1415019285/25-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΨ546ΨΖ2Ν-2ΜΥ)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο».

Αριθμός προκήρυξης: 1415019283/25-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΧΖ346ΨΖ2Ν-ΛΡΒ)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο».

Τομέας Ποινικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: 1415019799/5-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΙΤΟ46ΨΖ2Ν-Ν0Τ)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία – Σωφρονιστική».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Φαρμακευτικής – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Αριθμός προκήρυξης: 1415019172/3-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΤΤ46ΨΖ2Ν-421)

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία».

Τμήμα Οδοντιατρικής – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117)

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Αριθμός προκήρυξης: 1415019181/3-6-2015 (ΑΔΑ: 66Χ346ΨΖ2Ν-ΦΟΨ)

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική».

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών – Καπλανών 6, T.K. 106 80 Αθήνα, τηλ. 210  3689575

Τομέας: –

Aριθμός προκήρυξης:1415019167/6-5-2015 (AΔΑ: 704946ΨΖ2Ν-487)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210  7277541

Τομέας Τεχνολογίας, ΄Ηχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1415019260/8-5-15 (ΑΔΑ: ΩΑΗΕ46ΨΖ2Ν-ΚΩΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσική και μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 4-1-2016. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ