Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας(βίντεο)

50

Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείου Πνεύματος, τὴ ἐπινεύσει, χρῖσμα ἅγιον, ἱεροσύνης, ἐπαξίως ὑπεδέξω Βασίλειε, ὅθεν ὡς θῦμα βασίλειον ἔθυσας, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων τοὺς ἄθλους σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.