Απολυτίκιο της ημέρας: Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης(βίντεο)

91

Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Γεωργήσας τον λόγον Πάτερ της χάριτος, δικαιοσύνης έδρέψω καρποφορίαν λαμπράν, ως την ένθεον ζωήν αϊρετισάμενος, όθεν της δόξης κοινωνός, ανεδείχθης του Χριστού, Γεώργιε θεοφόρε’ ώ και πρεσβεύεις άπαύστως, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Διαβάστε επίσης:  Για την Αγάπη και την Εγκράτεια