Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
21.6 C
Athens

ΕΦΚΑ: Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών θυμάτων των Τεμπών και του σεισμού της Σάμου

Tην διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών θυμάτων και συγγενών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020, προβλέπει εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του Διοικητή του ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή.

Η εγκύκλιος, προβλέπει ότι:

Οι ανεξόφλητες κατά την 31η Μαρτίου 2023, βεβαιωμένες και μη, ατομικές οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία:

α) των αποβιωσάντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και
β) των γονέων, των τέκνων, των αδελφών, των συζύγων ή των συμβίων των αποβιωσάντων, και
γ) των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, τα οποία υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), καθώς και των γονέων, των τέκνων, των αδελφών, των συζύγων ή των συμβίων των αποβιωσάντων, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος αντιστοιχεί στις οφειλές, οι οποίες διαγράφονται, παραμένει σε ισχύ. Για τον υπολογισμό των παροχών λογίζεται ότι οι εισφορές, οι οποίες διαγράφονται, έχουν καταβληθεί.

Κατ’ εξαίρεση, μετά τη διαγραφή των οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ή προς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, αυτές βεβαιώνονται στο όνομα του ελληνικού δημοσίου στο ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο της διαγραφής και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, οι ανεξόφλητες κατά την 31η Μαρτίου βεβαιωμένες και μη, ατομικές οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία των αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Διαδικασία διαγραφής

• Η διαγραφή των οφειλών των αποβιωσάντων πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα και κεντρικά, βάσει στοιχείων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Υγείας.
• Η διαγραφή των οφειλών των πληγέντων με μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και των νοσηλευθέντων σε Μ.Ε.Θ. πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα και κεντρικά, βάσει στοιχείων που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
• Η διαγραφή των οφειλών των πλησιέστερων συγγενών των αποβιωσάντων (γονέων, τέκνων, αδερφών, συζύγων, ετέρων μερών συμφώνου συμβίωσης) πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα και κεντρικά, βάσει στοιχείων που λαμβάνονται από τα δεδομένα του Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών και του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης των αποβιωσάντων.
• Η διαγραφή των οφειλών των λοιπών δικαιούχων (γονέων, τέκνων, αδερφών, συζύγων και ετέρων μερών συμφώνου συμβίωσης των νοσηλευθέντων σε Μ.Ε.Θ. ή των πληγέντων με μόνιμη αναπηρία) πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα και κεντρικά, βάσει στοιχείων που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Για όσες περιπτώσεις η αυτεπάγγελτη άντληση στοιχείων δεν καταστεί, μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας, εφικτή, τότε η διαγραφή πραγματοποιείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, στις Τοπικές Διευθύνσεις του e- Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες υπάγονται οι δικαιούχοι.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά:

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος οφειλέτη.
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου του δικαιούχου (όταν δεν πρόκειται για θανόντα).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδοθέν μετά την 1η/3/2023, από το οποίο να προκύπτει η κρίσιμη ιδιότητα ή συγγενική σχέση (όταν πρόκειται για οφειλή συγγενικού προσώπου υπαγόμενου στον κύκλο των δικαιουμένων από το νόμο προσώπων).
• Πιστοποιητικό, προβλεπόμενο στην περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 5039/2023, περί μόνιμης αναπηρίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) εκδοθέν μετά την 01.03.2023 (όταν πρόκειται για οφειλή θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που υπέστη μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%).
• Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος περί νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ. (όταν πρόκειται για οφειλή θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που νοσηλεύτηκε σε Μ.Ε.Θ.).
Διαχείριση αιτημάτων δικαιούχων-εργοδοτών ατομικών επιχειρήσεων ή ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων.
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από δικαιούχο-εργοδότη ατομικής επιχείρησης ή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου (απογεγραμμένου στον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου), η Τοπική Διεύθυνση e- Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα της ατομικής επιχείρησης ή το ιδιωτικό οικοδομοτεχνικό έργο, θα πρέπει να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
Εάν έχει ήδη διενεργηθεί αυτόματος ή Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων Εισφορών/Ε.Δ.Κ. (Α ή Κ), από τον οποίο έχουν προκύψει καταλογιστικές πράξεις (Π.Β.Ο.-Π.Ε.Ε. Α ή ΑΚ, Π.Β.Ο.-Π.Ε.Π.Τ. Α ή ΑΚ, Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – Α.Π.Δ.), που αφορούν σε:
• μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, που δηλώθηκαν μέσω Α.Π.Δ. ή/και
• πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
αναγόμενων σε μισθολογικές περιόδους έως και του Φεβρουαρίου 2023 (02/2023), αυτές πρέπει να ακυρώνονται οίκοθεν με τη γνωστή διαδικασία της έκδοσης, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, Απόφασης Ακύρωσης Μείωσης Κινήσεων (Α.Κ.Μ.).

Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής οι υποκείμενες σε διαγραφή οφειλές:
• δεν συμψηφίζονται με τυχόν ανταπαιτήσεις του δικαιούχου κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
• δεν αποσβένονται με τα ποσά που καταβάλλονται από το δικαιούχο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εξυπηρέτηση ή εξόφληση των μη υποκείμενων σε διαγραφή οφειλών του,
• δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση στο δικαιούχο Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής για κάθε συναλλαγή,
• δεν αναγγέλλονται στη Φορολογική Διοίκηση για τον συμψηφισμό τους με τυχόν επιστρεπτέα ποσά Φόρου Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
• δεν λαμβάνονται υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
• δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή από το Κ.Ε.Α.Ο. μέτρων διασφάλισης καθώς και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών.
• δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο οφειλών για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εάν διαπιστωθεί ότι, για τις υπό διαγραφή οφειλές έχουν συντελεστεί οι προαναφερόμενες ενέργειες, αυτές ανακαλούνται αμελλητί από το αρμόδιο όργανο της εμπλεκόμενης υπηρεσίας του Φορέα, ενώ τυχόν εισπραχθέντα κατά παράβαση των ανωτέρω προβλέψεων ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο.

Οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει αφενός να διεκπεραιώνουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα αιτήσεις οι οποίες αφορούν σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιούχων και αφετέρου να ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. και την Γενική Διεύθυνση Εισφορών e- ΕΦΚΑ.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Βαρυμπόμπη: Ληστεία σε οικία γνωστού πλαστικού χειρούργου – Πήραν κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 200.000...

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια δυο αδίστακτων κακοποιών έζησε το βράδυ της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου γνωστός πλαστικός χειρουργός και η σύζυγός του στη μονοκατοικία τους...

Μεσολόγγι: Θλίψη για τη γυναίκα που διαμελίστηκε ενώ καθάριζε κρεατομηχανή 

Στο πένθος βυθίστηκε το Μεσολόγγι για τον τραγικό θάνατο της 50χρονης γυναίκας ενώ καθάριζε κρεατομηχανή κρεοπωλείου το βράδυ της Παρασκευής (29/9) μπροστά στα μάτια...

Βόλος: H πόλη πνίγεται στη σκόνη (φωτο)

Μέσα στη σκόνη «πνίγεται» η πόλη του Βόλου. Δείτε φωτογραφίες που ανάρτησε η Επιτροπή ΑΓΩΝΑ Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών, κι όπως αναφέρει...

Μεγάλες προσπάθειες αρμόδιων φορέων και κατοίκων για την αποκατάσταση των ζημιών σε Βόλο, Β....

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Βόλου μετά την επανάληψη των καταστροφικών πλημμυρών που προκάλεσε η κακοκαιρία Elias στην...

Η φωτογραφία της ημέρας

Ρημαγμένος ο Βόλος μετά την κακοκαιρία Elias 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΑΚΑ: Ο λόγος που μπήκε «λουκέτο» – Πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό

Σαν «βόμβα» έσκασε χθες (29/9) η είδηση πως μπαίνει προσωρινό «λουκέτο» στο ΟΑΚΑ. Πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό; Όπως ενημέρωσε το ΟΑΚΑ, αναστέλλεται κάθε αθλητική...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος.

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Γεωργιάδης: Πάμε προς νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με την πολυσυζητημένη ρύθμιση που αφορά την απασχόληση σε...

Την Παρασκευή στα “μανταλάκια” τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του ΕΦΚΑ

Τέλος χρόνου για περίπου 33.000 μεγαλοοφειλέτες του ΕΦΚΑ, των οποίων τα ονόματα αναμένεται να...

Απέρριψε το ΣτΕ την προσφυγή των συνταξιούχων ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά

Έχασαν τη δικαστική “μάχη” οι 14.600 περίπου συνταξιούχοι που διεκδικούσαν αναδρομικά ποσά από επικουρικές...

Δυστύχημα στα Τέμπη: Πόρισμα “φωτιά” των πραγματογνωμόνων των οικογενειών

Αύριο Δευτέρα θα ανακοινωθεί το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων στην τραγωδία...