Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021
15.2 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 Νοεμβρίου ανοίγει το “Φολί Μπερζέρ”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1886.... Ανοίγει το παρισινό μιούζικ-χολ "Φολί Μπερζέρ".

Η συμμετοχή του πολίτη ως υποψηφίου στις εκλογές των Ο.Τ.Α

Ι. Δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ως συνταγματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι , δηλαδή τα δικαιώματα του πολίτη αφενός να ψηφίζει και αφετέρου να είναι υποψήφιος αποτελούν θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται στο άρθρο 51 του ισχύοντος Συντάγματος αποτελώντας την κορυφαία εκδήλωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.

Το δικαίωμα του εκλέγειν κατοχυρώνει το δικαίωμα αλλά και την ταυτόχρονη υποχρέωση του Έλληνα πολίτη ο οποίος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία,κατά την οποία εκλέγονται οι βουλευτές και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση καθώς επίσης και οι αρχές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι , Περιφερειάρχες , Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι κλπ.), δια της παροχής της ψήφου του. Κατά κύριο λόγο αποτελεί ένα από τα βασικότερα συνταγματικά δικαιώματα, αφού ο λαός, με την ψήφο κάθε πολίτη, αποφασίζει για το ποιος θα ασκεί τις βασικές κρατικές λειτουργίες.

Εξίσου σημαντικό δικαίωμα αποτελεί και το αλληλένδετο με το δικαίωμα της ψήφου, δικαίωμα της υποψηφιότητας( του εκλέγεσθαι) το οποίο επίσης κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του ισχύοντος Συντάγματος. Σύμφωνα με το περιεχόμενου αυτού του δικαιώματος, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να θέτει υποψηφιότητα σε εκλογές (βουλευτικές-δημοτικές-κοινοτικές-περιφερειακές) με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτός επιθυμεί ή και κατά περίπτωση (κοινοτικές εκλογές) ως ανεξάρτητος υποψήφιος πληρώντας βέβαια τις προϋποθέσεις του Συντάγματος (όριο ηλικίας, μη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων λόγω καταδικαστικής απόφασης, ψυχική υγεία κλπ.) ολοκληρώνοντας έτσι τη συνταγματική πρόβλεψη περί της πολιτικής ελευθερίας.

ΙΙ. Προσόντα εκλογιμότητας και κωλύματα υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές

Τα προσόντα εκλογιμότητας αλλά και τα αντίστοιχα κωλύματα για τη συμμετοχή υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές ρυθμίζονται από τοΝ.4555/2018.

Ειδικότερα, το ηλικιακόόριο της συμμετοχής στις εκλογές καθορίζεται στοαρ. 13§2 όπου προβλέπεται ότιως δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος κοινότητας ή πρόεδρος κοινότητας μπορεί να εκλεγεί α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενώ το αντίστοιχο ηλικιακό όριο για την εκλογή του Δημάρχου ορίζεται με τη συμπλήρωση του 21ου έτους

Στο αρ.14 προβλέπονται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των υποψηφίων όπου τα σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: α)των δικαστικών λειτουργών , των αξιωματικώντων ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, των θρησκευτικών λειτουργώνκαι των μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Κατ’ εξαίρεσίν δε, οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και οι δικαστικοί λειτουργοί δύνανται να είναι υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπό τη διπλή προϋπόθεση ότι, αφ’ ενός δεν υπηρετούσαν εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και αφετέρου της παραίτησης από τη θέση τους σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

β) Tων Διοικητών, υποδιοικητών, διευθυνόντων συμβούλων , προέδρωνδ.σ ή διευθυντών ΝΠΔΔ , κρατικών ΝΠΙΔ , δημοσίων επιχειρήσεων.

γ) Tων υπάλληλων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου , Δήμων ,των περιφερειών κλπ. οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδος επιπέδου διεύθυνσης ή ανώτερου, εντός του 12μήνου πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους, μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Δεν υπάγονται διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εμπίπτουν προϊστάμενοι διευθύνσεων εκπαίδευσης.

δ) όσων συνδέονται με το δήμο η τα ΝΠ ή με ΝΠ στα οποία αυτός συμμετέχει με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου ,παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από 5000 ευρώ ετησίως.Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση καταλαμβάνει και τους γενικούς διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους, μετόχους και εταίρους , κεφαλαιουχικών, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες είναι μεγαλύτερο από 5% αλλά και τους εταίρους προσωπικών εταιριών που έχουν συμβληθεί με τον οικείο Δήμο εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης υπερβαίνει το ανωτέρο ποσό.

Τέλος, στο άρθρο 15 προβλέπεται το ασυμβίβαστο της εκλογήςεξαιτίας οφειλών , το οποίο ορίζεται στο ύψος των 500 ευρώ οφειλής στο Δήμο ή τα Ν.Π ή των κοινοφελών επιχειρήσεων αυτού, το οποίο όμως δύναται να καλυφθεί-εξοφληθεί και μετά την εκλογή και προπάντων έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

ΙΙΙ. Σχετικά έγγραφα και χρονικό όριο για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στο άρθρο 18 ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή της υποψηφιότητας και ειδικότερα ,για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εκλογές απαιτούνται : α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος, β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του και δηλώνει υπέυθυνα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα εκ των προβλεπόμενων στο νόμο κωλυμάτων εκλογιμότητας, γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ ή παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 50 ευρώ.

Τέλος το χρονικό όριο υποβολής της υποψηφιότητας εντοπίζεται με βάση το νόμο στις 20 μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, επομένως, με βάση την κείμενη νομοθεσία και ελλείψει νεότερης ρύθμισης, δεδομένου πάντα του γεγονότος ότι με βάση το νόμο , η ημέρα διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών ( 26 Μαΐου) , η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει την 5ηΜαΐου.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Μυστήριο, λίμνη Βουλιαγμένης,

Κλείνει προσωρινά η Λίμνη της Βουλιαγμένης

Κλειστή για το κοινό η Λίμνη Βουλιαγμένης, προκειμένου να προχωρήσουν, κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις παράνομων κατασκευών περασμένων δεκαετιών βάσει δικαστικής απόφασης. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μαλακάσα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα έως την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακάσας για την εκτέλεση...
Κορωνοϊός: Μαύρη μέρα με 3.465 κρούσματα, 56 θανάτους και 630 διασωληνωμένους

Κορωνοϊός: Εφιαλτική εικόνα με 104 θανάτους, 657 διασωληνωμένους και 6.677 νέα κρούσματα

Πάνω από 18.000 είναι οι νεκροί στην Ελλάδα από την COVID-19, καθώς το τελευταίο 24ωρο άλλοι 104 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε...

Είμαστε σε ετοιμότητα για τη μετάλλαξη «Όμικρον» – Σε ρυθμούς Μαρτίου οι εμβολιασμοί

Αυτή τη στιγμή, όπως και όλη η παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθούμε τη μετάλλαξη και αναμένουμε σε 10-15 ημέρες να έχουμε εικόνα. Εμείς έχουμε πάρει τα μέτρα...

Μετά τη Black Friday έρχεται η Cyber Monday και η Giving Tuesday

Τι πρέπει να προσέξουμε στις αγορές μας τη Δευτέρα H Black Friday, η οποία τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί και στη χώρα μας, πέρασε δίνοντας σημαντική...

Ο “viral” ιερέας που μουτζώνει τους ανεμβολίαστους: “Πήρανε κόσμο στο λαιμό τους οι παπάδες…”

Τι λέει για όσους πνευματικούς δίνουν ιατρικές συμβουλές χωρίς να έχουν γνώσεις; Ένας ιερέας από την Κοζάνη στέλνει το δικό του μήνυμα σε όσους αρνούνται...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη. Άγιος...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΚΙΝΑΛ: Μετ’ εμποδίων οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων προέδρων.

Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΚΙΝΑΛ με φόντο τις αποκλίσεις που...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 Νοεμβρίου: Οι εκλογές που έμειναν στην ιστορία για τρεις λόγους

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1926.... Διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα. Έμειναν στην ιστορία για τρεις λόγους: Ήταν οι...

Πολάκης: Εκπροσωπούμε το 70% – 80% της κοινωνίας – Αφού είναι τόσο άνετος ο Μητσοτάκης ας κάνει εκλογές

Ο Παύλος Πολάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόλο αναφέρθηκε στην...

ΚΙΝΑΛ: εντείνεται η προεκλογική δραστηριότητα υποψηφίων προέδρων

Στις 6 Δεκεμβρίου ανατέλλει και πάλι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε μεταξύ άλλων ο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή