Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021
9.3 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 2 Μαρτίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1913... Ο ελληνικός στρατός, υπό την προστασία του θωρηκτού "Σπέτσαι", απελευθερώνει τη Σάμο.

ΚΙΝΑΛ: Πρόταση νόμου για τη φύλαξη των ΑΕΙ

Τη δημιουργία αυτοτελούς, εσωτερικής υπηρεσίας στα ΑΕΙ, για τη φύλαξη και προστασία των χώρων και εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων, εισηγείται το Κίνημα Αλλαγής, με πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή. 

Το Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνει ότι «η ανάθεση αυτής της ευθύνης σε όργανα του Κράτους, δημιουργώντας επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική».  Αναλυτικά το περιεχόμενο της πρότασης νόμου του Κινήματος Αλλαγής, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση Υπηρεσίας Φύλαξης και Προστασίας Α.Ε.Ι.

1. Η  ευθύνη φύλαξης και προστασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ανήκει στα ίδια δυνάμει της συνταγματικώς κατοχυρωμένης πλήρους αυτοδιοίκησης, την οποία απολαμβάνουν χάριν της ακαδημαϊκής ελευθερίας, καθώς και της εύρυθμης και απρόσκοπτης διεξαγωγής της έρευνας και διδασκαλίας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της φύλαξης και προστασίας της παραγράφου 1, συστήνεται σε κάθε Α.Ε.Ι αυτοτελής οργανική δομή με την επωνυμία «Υπηρεσία Φύλαξης…»  και ακολουθεί το όνομα του ΑΕΙ. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., στον οποίο αναφέρεται ο προϊστάμενος αυτής ή εφόσον έχει οριστεί, στον αρμόδιο Αντιπρύτανη και συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Διάρθρωση και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Φύλαξης

1. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει ως αντικείμενο τη φύλαξη των πάσης φύσεως χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι., την ενίσχυση της ασφάλειας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου φύλαξης και προστασίας. 


2. Η διάρθρωση της υπηρεσίας, οι οργανικές θέσεις, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, τα μέσα άσκησης του έργου της, αποκλειομένου σε κάθε περίπτωση κάθε είδους οπλισμού, φέροντος ή αποθηκευμένου σε χώρο του Α.Ε.Ι., η βαθμολογική διαβάθμιση του προσωπικού και οι κανόνες λειτουργίας της καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των αρμοδίων αρχών του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Στην «Υπηρεσία Φύλαξης …» τοποθετείται προϊστάμενος με πενταετή θητεία, ο οποίος επιλέγεται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση με προκήρυξη των θέσεων, βάσει της ισχύουσας διαδικασία πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων, με τις οποίες είναι αντίστοιχη για κάθε συνέπεια. 

4. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Ιδρύματος και όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες για τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή σε περίπτωση διάπραξης πλημμελήματος ή κακουργήματος στον χώρο της αρμοδιότητάς της. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις.  

5. Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το πρωτόκολλο ενεργειών της Υπηρεσίας Φύλαξης, η συνεργασία της με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών και κάθε άλλο συναφώς αναγκαίο ζήτημα. 

6. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί κάθε Α.Ε.Ι. προσαρμόζονται αυτοδικαίως στα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο καθώς και στο Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 3

Πρόσληψη, εκπαίδευση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης 

1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών Φύλαξης Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με προσλήψεις προσωπικού μετά από ενιαία προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και την ευθύγη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

2. Οργανικές θέσεις μπορούν να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι στο Α.Ε.Ι. ή σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αίτησή τους. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και πριναπό την ανάληψη καθηκόντων στην κάθε Υπηρεσία Φύλαξης, οι επιλεγέντες που υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία Φύλαξης για επτά χρόνια, εκπαιδεύονται αρμοδίωςγια διάστημα, τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι διαδικασίες, οι εκπαιδευτές και ο τόπος διεξαγωγής καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη της παρ. 4 του άρθρου 2.

4. Για τη διασφάλιση της επίτευξης των σκοπών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτει δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με αδειοδοτημένο για τον σκοπό αυτό φορέα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος κατά την άσκηση του έργου του εποπτεύεται και ελέγχεται από την οικεία Υπηρεσία Φύλαξης. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης χώρων Α.Ε.Ι. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Φύλαξης, τα υπόλοιπα δε μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή  κατά την άσκηση του έργου της συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις για  την ποιότητα παροχής του  ιδιωτικού έργου, τις οποίες υποβάλλει στον Πρύτανη ή τον ορισθέντα αρμόδιο Αντιπρύτανη για  ενημέρωσή  τους.

Άρθρο 4

Ελευθερία Κίνησης με Ασφάλεια

1. Στους χώρους των Α.Ε.Ι, όπως προβλέπει το σχέδιο φύλαξης και προστασίας κάθε Α.Ε.Ι.,  εισέρχονται ελεύθερα οι φοιτητές, το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή ταυτότητας εργαζομένου του Α.Ε.Ι. που κατέχουν ή τους χορηγείται. Οι επισκέπτες των κτιριακών εγκαταστάσεων εισέρχονται με ειδική κάρτα εισόδου που  τους χορηγείται από την Υπηρεσία Φύλαξης, την οποία φέρουν σε ευκρινές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως. 

2. Κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζει χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των πολιτών είναι ελεύθερη, χωρίς έλεγχο εισόδου και εξόδου, ιδίως για λόγους πολιτισμού, ψυχαγωγίας, και άθλησης.

3. Για την υποστήριξη της φύλαξης των Α.Ε.Ι. και την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις τους, τα Α.Ε.Ι. αυτά έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και να υλοποιούν τα σχετικά έργα υποδομής και εξοπλισμού.

Άρθρο 5 

Προστασία υπαλλήλων της Υπηρεσίας φύλαξης Α.Ε.Ι. 

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Φύλαξης Α.Ε.Ι. προστατεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ποινικού Κώδικα, πέραν των άλλων κατά περίπτωση συντρεχουσών ποινικών διατάξεων.

Άρθρο 6

Πόροι 

Το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης των Α.Ε.Ι. καθώς και της κατασκευής των έργων υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με επιπλέον ετήσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών αυτών σε κάθε Α.Ε.Ι. 

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος 

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου αυτού. 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΦΩΦΗ (ΦΩΤΕΙΝΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ 

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Νέο νομοσχέδιο "ασπίδα" στα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα

Νέο νομοσχέδιο “ασπίδα” στα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κος Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέλυσε το θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί να εισάγει...
Μητσοτάκης: Η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή

Μητσοτάκης: Η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή

Το μήνυμα ότι η «έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή», έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε για τη...
Μενδώνη: Τι απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Λιγνάδη

Μενδώνη: Τι απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Λιγνάδη

Απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Σίας Αναγνωστοπούλου με θέμα: «Οι...

Πελώνη για Κουφοντίνα: Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται

"Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις. Και αυτό θα πράξει", δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος,...
Στο Αιγαίο βγαίνει το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου

Στο Αιγαίο βγαίνει το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου

Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ελληνικού Πολεμικού ναυτικού άρχισε σήμερα η μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Mavi Vatan – Γαλάζια πατρίδα» των τουρκικών Ε.Δ. Το Ελληνικό Πολεμικό...

Το παρασκήνιο της παραίτησης του Χρήστου Ταραντίλη

Την παραίτησή του από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου για οικογενειακούς λόγους υπέβαλε ο Χρήστος Ταραντίλης σχεδόν δύο μήνες μετά την επιλογή του στον...
Ταραντίλης: Με ανάρτησή του στο facebook κάνει λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της παραίτησής του

Ταραντίλης: Με ανάρτησή του στο facebook κάνει λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της παραίτησής...

Για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της παραίτησής του από την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Χρήστος Ταραντίλης, ο οποίος επισημαίνει σε ανάρτησή...

Βρείτε μας

7,771ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Ψηφίστηκε με 166 θετικές ψήφους από τη ΝΔ και την Ελληνική Λύση το νομοσχέδιο...

ΚΙΝΑΛ: Αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση για την πανδημία

Αίτημα για τη διεξαγωγή συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού...

Λοβέρδος: “Θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ” (βίντεο)

Την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος...

Άλλαξε ο νόμος περί κατοχής όπλων – Τι πρέπει να γνωρίζουν κυνηγοί και συλλέκτες

Από την ΕΛ.ΑΣ. ανακοινώθηκε ότι, λόγω τροποποίησης του νόμου 2168/1993 «περί όπλων», μετά την...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή