Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022
32.1 C
Athens

ΚΙΝΑΛ: Πρόταση νόμου για τη φύλαξη των ΑΕΙ

Τη δημιουργία αυτοτελούς, εσωτερικής υπηρεσίας στα ΑΕΙ, για τη φύλαξη και προστασία των χώρων και εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων, εισηγείται το Κίνημα Αλλαγής, με πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή. 

Το Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνει ότι «η ανάθεση αυτής της ευθύνης σε όργανα του Κράτους, δημιουργώντας επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική».  Αναλυτικά το περιεχόμενο της πρότασης νόμου του Κινήματος Αλλαγής, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση Υπηρεσίας Φύλαξης και Προστασίας Α.Ε.Ι.

1. Η  ευθύνη φύλαξης και προστασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ανήκει στα ίδια δυνάμει της συνταγματικώς κατοχυρωμένης πλήρους αυτοδιοίκησης, την οποία απολαμβάνουν χάριν της ακαδημαϊκής ελευθερίας, καθώς και της εύρυθμης και απρόσκοπτης διεξαγωγής της έρευνας και διδασκαλίας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της φύλαξης και προστασίας της παραγράφου 1, συστήνεται σε κάθε Α.Ε.Ι αυτοτελής οργανική δομή με την επωνυμία «Υπηρεσία Φύλαξης…»  και ακολουθεί το όνομα του ΑΕΙ. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., στον οποίο αναφέρεται ο προϊστάμενος αυτής ή εφόσον έχει οριστεί, στον αρμόδιο Αντιπρύτανη και συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Διάρθρωση και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Φύλαξης

1. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει ως αντικείμενο τη φύλαξη των πάσης φύσεως χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι., την ενίσχυση της ασφάλειας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου φύλαξης και προστασίας. 


2. Η διάρθρωση της υπηρεσίας, οι οργανικές θέσεις, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, τα μέσα άσκησης του έργου της, αποκλειομένου σε κάθε περίπτωση κάθε είδους οπλισμού, φέροντος ή αποθηκευμένου σε χώρο του Α.Ε.Ι., η βαθμολογική διαβάθμιση του προσωπικού και οι κανόνες λειτουργίας της καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των αρμοδίων αρχών του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Στην «Υπηρεσία Φύλαξης …» τοποθετείται προϊστάμενος με πενταετή θητεία, ο οποίος επιλέγεται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση με προκήρυξη των θέσεων, βάσει της ισχύουσας διαδικασία πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων, με τις οποίες είναι αντίστοιχη για κάθε συνέπεια. 

4. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Ιδρύματος και όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες για τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή σε περίπτωση διάπραξης πλημμελήματος ή κακουργήματος στον χώρο της αρμοδιότητάς της. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις.  

5. Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το πρωτόκολλο ενεργειών της Υπηρεσίας Φύλαξης, η συνεργασία της με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών και κάθε άλλο συναφώς αναγκαίο ζήτημα. 

6. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί κάθε Α.Ε.Ι. προσαρμόζονται αυτοδικαίως στα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο καθώς και στο Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 3

Πρόσληψη, εκπαίδευση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης 

1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών Φύλαξης Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με προσλήψεις προσωπικού μετά από ενιαία προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και την ευθύγη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

2. Οργανικές θέσεις μπορούν να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι στο Α.Ε.Ι. ή σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αίτησή τους. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και πριναπό την ανάληψη καθηκόντων στην κάθε Υπηρεσία Φύλαξης, οι επιλεγέντες που υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία Φύλαξης για επτά χρόνια, εκπαιδεύονται αρμοδίωςγια διάστημα, τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι διαδικασίες, οι εκπαιδευτές και ο τόπος διεξαγωγής καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη της παρ. 4 του άρθρου 2.

4. Για τη διασφάλιση της επίτευξης των σκοπών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτει δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με αδειοδοτημένο για τον σκοπό αυτό φορέα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος κατά την άσκηση του έργου του εποπτεύεται και ελέγχεται από την οικεία Υπηρεσία Φύλαξης. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης χώρων Α.Ε.Ι. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Φύλαξης, τα υπόλοιπα δε μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή  κατά την άσκηση του έργου της συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις για  την ποιότητα παροχής του  ιδιωτικού έργου, τις οποίες υποβάλλει στον Πρύτανη ή τον ορισθέντα αρμόδιο Αντιπρύτανη για  ενημέρωσή  τους.

Άρθρο 4

Ελευθερία Κίνησης με Ασφάλεια

1. Στους χώρους των Α.Ε.Ι, όπως προβλέπει το σχέδιο φύλαξης και προστασίας κάθε Α.Ε.Ι.,  εισέρχονται ελεύθερα οι φοιτητές, το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή ταυτότητας εργαζομένου του Α.Ε.Ι. που κατέχουν ή τους χορηγείται. Οι επισκέπτες των κτιριακών εγκαταστάσεων εισέρχονται με ειδική κάρτα εισόδου που  τους χορηγείται από την Υπηρεσία Φύλαξης, την οποία φέρουν σε ευκρινές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως. 

2. Κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζει χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των πολιτών είναι ελεύθερη, χωρίς έλεγχο εισόδου και εξόδου, ιδίως για λόγους πολιτισμού, ψυχαγωγίας, και άθλησης.

3. Για την υποστήριξη της φύλαξης των Α.Ε.Ι. και την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις τους, τα Α.Ε.Ι. αυτά έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και να υλοποιούν τα σχετικά έργα υποδομής και εξοπλισμού.

Άρθρο 5 

Προστασία υπαλλήλων της Υπηρεσίας φύλαξης Α.Ε.Ι. 

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Φύλαξης Α.Ε.Ι. προστατεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ποινικού Κώδικα, πέραν των άλλων κατά περίπτωση συντρεχουσών ποινικών διατάξεων.

Άρθρο 6

Πόροι 

Το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης των Α.Ε.Ι. καθώς και της κατασκευής των έργων υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με επιπλέον ετήσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών αυτών σε κάθε Α.Ε.Ι. 

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος 

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου αυτού. 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΦΩΦΗ (ΦΩΤΕΙΝΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ 

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή – Πού θα μιλήσει

Νέα παρέμβαση θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις 31 Αυγούστου θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση μνήμης,...
Παρέμβαση του Προέδρου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για την υπόθεση Κουφοντίνα: Οι δικαστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από ευκαιριακά δυσμενή σχόλια

Υπόθεση υποκλοπών: Ο Ντογιάκος καλεί τους πρώτους μάρτυρες

Με την εξέταση των πρώτων μαρτύρων ανοίγει σήμερα η αυλαία της έρευνας που διέταξε και διενεργεί προσωπικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος...

Πιο κοντά από ποτέ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Η πρώτη δημοσκόπηση μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη για το...

Ήταν, και απολύτως λογικά, αυτό που περίμενε το τελευταίο τριήμερο ο ελληνικός λαός, καθώς μετά το σκάνδαλο υποκλοπών με την «συμμετοχή» της ΕΥΠ και...

Τέσσερις αλλαγές στην ΕΥΠ

Από τη δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Στη Δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές. Γι’ αυτό και θέλω νασας μιλήσω ανοιχτά για τις πρόσφατες...

Ερντογάν: Γιατί επιλέγει το “ασφαλές” παιχνίδι

Επιθεώρηση από αέρος, ξενάγηση σε όλους τους χώρους του πλοίου, φαντασμαγορικά πλάνα και μια ομιλία που ανέμεναν άπαντες από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιλάμβανε...

Κατερίνα Σακελλαροπoύλου: Άμεση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων

Την ανάγκη για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς και για τη θωράκιση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών...

Αbdulhamid Han: Οι απαντήσεις της Ελλάδας στις τουρκικές προκλήσεις – Στο επίκεντρο οι συμμαχίες...

Η Τουρκία έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις σχετικές προετοιμασίες αλλά και τις ανάλογες δοκιμές του γεωτρύπανου «Αbdulhamid Han» H Ελλάδα, ετοιμάζεται ν' απαντήσει στις τουρκικές κινήσεις με τοΑbdulhamid Han. «Όπλο» της...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,189ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Πανελλαδικές 2022 – Βάσεις: Αναλυτικά όλες οι σχολές και τα μόρια

Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην...

Αναπτυξιακός Νόμος: «Πρεμιέρα» με καθυστέρηση και…ορίζοντα το 2023

Επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές για τα επενδυτικά τους σχέδια μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις...

Βουλή: Με 157 ΝΑΙ της ΝΔ ψηφίστηκε το ν/σ για τα ΑΕΙ

Ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής με 157 ψήφους της ΝΔ το...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 Ιουνίου ιδρύεται ο νομός και η μητρόπολη Πειραιώς και νήσων

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1949.... Ιδρύεται ο νομός και η μητρόπολη Πειραιώς και νήσων. Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς είναι...