ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 1.459 άνεργους σε επιχειρήσεις

28
νέα προγράμματα, ανέργους, νέους,

Στην πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ μέσω προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων.

Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 8 μήνες.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των νέων µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Μάλιστα, το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 4.201.920 ευρώ.

Οι θέσεις στις επιχειρήσεις κατανέμονται ως εξής:

• Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν ωφελούµενο.
• Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 3 έως 9 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δύο ωφελουµένους.
• Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 9 έως 19 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως τρεις ωφελουµένους.
• Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 19 έως 30 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως πέντε ωφελουµένους.
• Επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 30 έως 50 εργαζομένους, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως οκτώ ωφελουµένους.
• Επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων, πλήρους απασχόλησης, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως 10 ωφελουµένους.
Για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου εννεαμήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης