Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2020
25.5 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 Σεπτεμβρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1913.... Ο γερμανός εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης, Ρούντολφ Ντίζελ, εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο, ενώ έχει επιβιβαστεί σε πλοίο από τη Γάνδη...

Προσλήψεις ΟΒΑ για 119 θέσεις στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό.

2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα , θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, έως 31 ∆εκ 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3)
έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ηµερών, στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (όχι ελεγµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες).

β. Υποβάλλουν κάθε ηµέρα στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), µε «ΠΥΡΣΕΙΑ» ως αρχείο excel ή µε τηλεοµοιοτυπία (αριθµ. FAX 2106552163, για όσες Μονάδες δεν διαθέ-
τουν «ΠΥΡΣΕΙΑ»), κατάσταση µε τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθήκης «4» του Παραρτήµατος «∆», την 31 Οκτ 17.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» ή υποβάλουν εκπρόθεσµα τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιµένουν, τα παραλαµβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσµο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων.

4. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) θα εκδώσει, µετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, πίνακα ακαταλλήλων (απορριπτέων) υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος «Α», καθώς και των υποψηφίων που οι αιτήσεις τους είναι πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο πίνακας ακαταλλήλων (απορριπτέων) µετά την κύρωσή του από τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), µέσω της οποίας µπορούν να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι µε δική τους ευθύνη.

5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Β», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθµους, θα ενηµερωθούν µε δική τους ευθύνη από τις ΣΥ και την ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.gr σχετικά µε την παρουσίασή τους για την εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Υγειονοµική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού.

6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτηµα «Β».

7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ηµεροµηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες
απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία επανακατάταξης των εφέδρων και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης της αµέσως επόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.

8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξής τους ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.

9. Οι Μονάδες κατά την ηµεροµηνία ανακατάταξης των οπλιτών ή επανακατάταξης των εφέδρων (και όχι πριν), να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο ανακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε µορφή excel στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)–Β3(∆ΟΘ)–∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, στο αρµόδιο ΚΤΣ και στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ο Αριθµός Στρατολογικού Γραφείου(ΑΣΓ), ο Αριθµός Μητρώου(ΑΣΜ) και η Κλάση(ΚΛΑΣΗ) (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) να ενηµερώσει το Μ/Κ Στρατολογίας συγκεντρωτικά για τις µεταβολές ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Οποιαδήποτε άλλη µεταβολή (όπως διακοπή-λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάταξης κ.λ.π.) να αναφέρεται άµεσα στις παραπάνω Υπηρεσίες (ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) –
Β3(∆ΟΘ) -∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, αρµόδιο ΚΤΣ, αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία και ΓΕΣ/Α4 (∆ΕΣ) για την περίπτωση της απόλυσης ΟΒΑ).

10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, µετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3(∆ΟΘ).

11. Οι µη επιλεγέντες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη υποψήφιοι µπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για την συµµετοχή τους στην διαδικασία της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών.

12. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προσόντα του Παραρτήµατος «Α», αλλά επιθυµούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ετών.

13. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν υπεράριθµοι υποψήφιοι, το ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ) θα εκδώσει σχετικό πίνακα υπεράριθµων, ο οποίος µετά την κύρωσή του από τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.gr, προς ενηµέρωση των υποψηφίων µε δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν οι προαναφερόµενοι υπεράριθµοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν εφόσον κατά το έτος 2017 και µόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.

14. Οι ΑΣ∆ΥΣ-ΑΣ∆ΕΝ-Γ΄ΣΣ-∆΄ΣΣ/∆ΣΛ να αναφέρουν τηλεφωνικά την 23, 27 και 31 Οκτ 17 (µέχρι 13:00) στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ), τον αριθµό αιτήσεων υποψηφίων ΟΒΑ υπηρετούντων οπλιτών, που κατατέθηκαν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας στις Μονάδες Ζώνης Ευθύνης τους

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Επικουρική: Πως θα ασφαλιστείτε με το νέο σύστημα

Επικουρική: Πως θα ασφαλιστείτε με το νέο σύστημα

Tο αργότερο στις αρχές του 2022 στοχεύει η κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Θα...
ΟΑΕΔ: Συνεχίζεται, από αύριο, η καταβολή παρατάσεων επιδομάτων που έληξαν τον Μάρτιο

ΟΑΕΔ: Παράταση για το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στην Υγεία

Την πίστωση για την παράταση του «ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του ν....
Έρχεται το επίδομα ανεργίας στους δικαιούχους των οποίων η επιδότηση έληξε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο

Έρχεται το επίδομα ανεργίας στους δικαιούχους των οποίων η επιδότηση έληξε Ιούνιο, Ιούλιο και...

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα ανεργίας, στο πλαίσιο της δίμηνης παράτασης, στους δικαιούχους των οποίων η επιδότηση έληξε...
Την πόρτα της εξόδου βλέπουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας

Την πόρτα της εξόδου βλέπουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς...

Την πόρτα της εξόδου σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας, δείχνουν...

Ερχονται 6.000 προσλήψεις οπλιτών

Σε προσλήψεις 6.000 επαγγελματιών οπλιτών προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς το υπουργείο Άμυνας. Η σχετική μελέτη από το ΓΕΕΘΑ είναι,...
Δημόσιο: Υποχρεωτική η γραπτή δοκιμασία στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ : Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότιαναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ : α) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης...
ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα - Έρχονται ειδικές δράσεις για την πανδημία

ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα – Έρχονται ειδικές δράσεις για την πανδημία

Με το βλέμμα στραμμένο στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, ο ΟΑΕΔ προετοιμάζει ειδικές...

Ακολουθήστε μας

7,435ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
972ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Κορωνοιός: Νέο άλμα 416 κρούσματα και 5 θάνατοι

Νέο άλμα στα επιδημιολογικά στοιχεία καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωση 416 νέα κρούσματα...

Αττική: Άλλα 240 κρούσματα – Κλειστά 93 σχολεία στο λεκανοπέδιο

Στα 240 ανέρχονται τα σημερινά κρούσματα στην Αττική, όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής...

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Νέα περιοριστικά μέτρα από σήμερα

Νέα περιοριστικά μέτρα από σήμερα και για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες στην Ολλανδία, όπου τις τελευταίες επτά ημέρες καταγράφονται καθημερινά περί τα 3.000 κρούσματα σε μία χώρα με πληθυσμό μόλις 17 εκατομμυρίων.  

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καρδιοπαθείς για τον κορωνοϊό

Η καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για το θάνατο 17,5 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως, και...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή