Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022
7.5 C
Athens

Προσλήψεις ΟΒΑ για 119 θέσεις στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό.

2. Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα , θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, έως 31 ∆εκ 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3)
έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ηµερών, στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (όχι ελεγµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες).

β. Υποβάλλουν κάθε ηµέρα στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), µε «ΠΥΡΣΕΙΑ» ως αρχείο excel ή µε τηλεοµοιοτυπία (αριθµ. FAX 2106552163, για όσες Μονάδες δεν διαθέ-
τουν «ΠΥΡΣΕΙΑ»), κατάσταση µε τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθήκης «4» του Παραρτήµατος «∆», την 31 Οκτ 17.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» ή υποβάλουν εκπρόθεσµα τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιµένουν, τα παραλαµβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/B4(∆ΣΛ), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσµη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσµο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων.

4. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) θα εκδώσει, µετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, πίνακα ακαταλλήλων (απορριπτέων) υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος «Α», καθώς και των υποψηφίων που οι αιτήσεις τους είναι πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Ο πίνακας ακαταλλήλων (απορριπτέων) µετά την κύρωσή του από τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr), µέσω της οποίας µπορούν να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι µε δική τους ευθύνη.

5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος «Β», καθώς και ένα ποσοστό 20% από τους υπεράριθµους, θα ενηµερωθούν µε δική τους ευθύνη από τις ΣΥ και την ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.gr σχετικά µε την παρουσίασή τους για την εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους Υγειονοµική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (β) σχετικού.

6. Κριτήρια επιλογής όπως στο Παράρτηµα «Β».

7. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ηµεροµηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης, όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ηµεροµηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες
απολυθούν πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόµενη ηµεροµηνία επανακατάταξης των εφέδρων και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ηµεροµηνίες κατάταξης της αµέσως επόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

β. Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.

8. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξής τους ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.

9. Οι Μονάδες κατά την ηµεροµηνία ανακατάταξης των οπλιτών ή επανακατάταξης των εφέδρων (και όχι πριν), να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο ανακαταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε µορφή excel στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)–Β3(∆ΟΘ)–∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, στο αρµόδιο ΚΤΣ και στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ο Αριθµός Στρατολογικού Γραφείου(ΑΣΓ), ο Αριθµός Μητρώου(ΑΣΜ) και η Κλάση(ΚΛΑΣΗ) (σε τρία ξεχωριστά πεδία) και η ηµεροµηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου. Το ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) να ενηµερώσει το Μ/Κ Στρατολογίας συγκεντρωτικά για τις µεταβολές ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Οποιαδήποτε άλλη µεταβολή (όπως διακοπή-λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάταξης κ.λ.π.) να αναφέρεται άµεσα στις παραπάνω Υπηρεσίες (ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) –
Β3(∆ΟΘ) -∆νσεις Όπλων-Σωµάτων, αρµόδιο ΚΤΣ, αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία και ΓΕΣ/Α4 (∆ΕΣ) για την περίπτωση της απόλυσης ΟΒΑ).

10. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, µετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΣ/Β3(∆ΟΘ).

11. Οι µη επιλεγέντες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη υποψήφιοι µπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για την συµµετοχή τους στην διαδικασία της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών.

12. Αίτηση δύνανται να υποβάλουν και οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προσόντα του Παραρτήµατος «Α», αλλά επιθυµούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ετών.

13. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν υπεράριθµοι υποψήφιοι, το ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ) θα εκδώσει σχετικό πίνακα υπεράριθµων, ο οποίος µετά την κύρωσή του από τον κ.ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.gr, προς ενηµέρωση των υποψηφίων µε δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν οι προαναφερόµενοι υπεράριθµοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν εφόσον κατά το έτος 2017 και µόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.

14. Οι ΑΣ∆ΥΣ-ΑΣ∆ΕΝ-Γ΄ΣΣ-∆΄ΣΣ/∆ΣΛ να αναφέρουν τηλεφωνικά την 23, 27 και 31 Οκτ 17 (µέχρι 13:00) στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ), τον αριθµό αιτήσεων υποψηφίων ΟΒΑ υπηρετούντων οπλιτών, που κατατέθηκαν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας στις Μονάδες Ζώνης Ευθύνης τους

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Κορωνοϊός: θα αφήσει βαριά εργασιακή “κληρονομιά”

Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού: 7 σημεία προσοχής για την αναστολή συμβάσεων

Επτά σημεία προσοχής περιλαμβάνουν οι αποφάσεις για την αναστολή συμβάσεων και την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από...
Η κυβέρνηση προωθεί ριζική αλλαγή της επαγγελματικής κατάρτισης

ΟΑΕΔ: Μέχρι τις 11/3 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών

Στις 11 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες, με έμφαση στις γυναίκες...

ΟΑΕΔ: 86.000 νέες θέσεις εργασίας “ανοίγουν” το 2022

Συνολικά 86.000 νέες θέσεις εργασίας, θα ανοίξουν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ το 2022, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 587...

ΟΑΕΔ: Παράταση αιτήσεων μέχρι τις 31/1 για το πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την...

ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 4.000 νέες θέσεις εργασίας με μισθό 933 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Στην προκήρυξη νέου προγράμματος για την πρόσληψη 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με επιδότηση μισθού έως 75% προχωράει ο ΟΑΕΔ μέσα στις...

Τα 6 νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 534...

Οι νέες πρωτοβουλίες για την προστασία των θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των νέων μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των συνεπειών...
ΕΡΓΑΝΗ: Κάτω από 500 ευρώ ένας στους πέντε - Λιγότερα από 800 ευρώ σχεδόν ένας στους δύο

Τηλεργασία: Και πάλι στη ζωή μας από 3 Ιανουαρίου

Σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο θα εφαρμοστεί (και πάλι) το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας από τις 3 Ιανουαρίου, με στόχο την πρόληψη της διασποράς του COVID- 19. H τηλεργασία,...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
991ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 Ιανουαρίου ο Γουόλτ Ντίσνεϊ πιάνει την πρώτη δουλειά του

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1920.... Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ πιάνει την πρώτη δουλειά του ως σχεδιαστής σκίτσων, αμειβόμενος...

Αττική Οδός και η νέα “χρυσή” σύμβαση

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» προσπαθεί να φορτώσει τις ευθύνες στην Τροχαία και στον...

Αποπλάνηση ανήλικης: 40χρονος την κάλεσε σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής

Επ’ αυτοφώρω σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας συνελήφθη ο 40χρονος με την κατηγορία...

Πρόταση δυσπιστίας: “Καυτό” Σαββατοκύριακο στη Βουλή

Καυτό πολιτικό Σαββατοκύριακο προβλέπεται στη Βουλή, με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή