Προσλήψεις στον Δήμο Καλυμνίων

14
Προσλήψεις στον Δήμο Καλυμνίων

Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σύμβαση ιδιωτικού δι- καίου ορισμένου χρόνου, ωριαίας αποζημίωσης, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πάνω από 28 εβδομάδες.

Τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής έναν (1) ειδικότητας Ειδικής Φυσικής Αγωγής, και έναν (1) ανεξαρτήτου ειδικότητας, ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζει το Οργανωτικό Πλαίσιο των ΠΑγΟ (ΦΕΚ 20393-17/06/2016).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών

6. Φωτοτυπία της κύριας ειδικότητα

7. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών

8. Αποδεικτικά πρόσθετων προσόντων

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:  -16.542 θέσεις εργασίας τον Γενάρη

11. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ

12. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

13. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δι- καιολογητικά στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων( στο Δημοτικό Στάδιο Καλύ- μνου) από 9/11/2017 έως και 24/11/2017 (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:30-14:00 (Τηλ. επικοινωνίας 22430- 51601), στην κ. Ρηνιού Καλλιόπη.