Θέλουν λοιπόν σύνθετη ονομασία , μάλιστα … τότε ας ονομασθούν Νότια Σερβία …Southern Serbia

84

Μέ ἀφορμή τό σχόλιον ἑνός φίλου μου στο fb περί σύνθετης ὀνομασίας κρίνω σκόπιμο νά σάς ἐκθέσω μερικές σκέψεις μου ἐπί του προκειμένου.

Ἀπό τήν ἀπελευθερώσῃ μας ἀπό τούς Τούρκους καί ἐντεῦθεν τά κόμματα πού δημιουργήθηκαν εὐθέως χαρακτηρίζοντο φιλογαλλικό, φιλοαγγλικό ,φιλορώσικο κλπ ,ἀργότερα ἴσως ἀπό ντροπή τόν χαρακτηρισμόν αὐτόν του φιλο-τάδε τόν ἀπεκρύπτουν ἐνῶ ὑφίστατο .

Στήν πρόσφατη ἱστορία ὁ ἐπηρεασμός τῶν Μεγάλων αὐτῶν Δυνάμεων καί οἱ παρεμβάσεις των στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας μας ὑφίστανται καί δυστυχῶς μέσῳ ἐπηρεασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης καθορίζουσιν τήν ἐκλογή τῶν κυβερνώντων μας ,τά δέ Πολιτικά Κόμματα μας ὑπακούουν στά ὑψηλά κελεύσματα των.

Τώρα ὅσο ἀφορᾶ τόν βόρειο γείτονα μας τά μέγιστα στήν διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας συνέβαλλε ἡ Γερμανία ( ἀπό αὐτούς ξεκίνησε τό κακό ) διότι ἐπιδιώκει τήν δημιουργία μικρῶν κρατιδίων κατά τό δυνατόν ὁμοσπονδίες, ὅπως στο ἐσωτερικό της, διότι ἔτσι θά μπορέσουν νά ὑποταχθοῦν εὐκολώτερα στήν οἰκονομική της αὐτοκρατορία…. Καί ὅσον ἀφορᾶ τά Σκόπια , τό ἐδαφικό μεγάλωμα των, δέν θά ἔπεφτε ἄσχημα – θά ἐξυπηρετοῦσε τούς Γερμανούς ἄν ὁ ἄξονας Γερμανία -Θεσσαλονίκη δέν εἶχε ἐπαφή μέ τήν Ἑλλάδα κι αὐτό θά γίνει ἄν ἡ Μακεδονία μας καί τό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης παύσουν νά ἀποτελοῦν ἑλληνικά ἐδάφη .

Ἀφανῶς τό προωθοῦν κι ἄν κατορθώσουν τό σχέδιο τους νά ἐπικρατήσῃ τότε … θά μπορέσουν ἐκδικηθοῦν πλήρως αὐτούς πού τούς ἀντιστάθηκαν ( Σέρβους καί Ἕλληνες ) στο Β’ΠΠ….εἶναι κάτι πού δέν μπόρεσαν ποτέ νά ξεχάσουν ,ὅπως κι ἐγώ …ἐπειδή οἱ Γερμανοί εἶναι φίλοι μας.. δέν πρόκειται ποτέ νά ξεχάσω τό σχοινί μέ τό ὁποῖο στόν Ἀχλαδόκαμπο κρεμάσανε τόν παπποῦ μου ….
Ἡ Γερμανία συνέβαλε στήν ἀναζωπύρωση των ἐθνικισμῶν στήν Βαλκανική ἀπό τίς ἀρχές της δεκαετίας του 90 , ὑπέθαλπε καί ὁδήγησε στόν ἐμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας.

Αὐτοί , ἐπαναλαμβάνω , πού δυό φορές τους ἀντιτάχθηκαν στόν Α’ καί Β’ παγκοσμίους πολέμους τασσόμενοι μέ τους Συμμάχους καί στήν συνέχεια κατά την περίοδο της κατοχῆς τους ἀντιστάθηκαν ἔπρεπε νά τιμωρηθοῦν …. καί τά σύνορα ἄλλαξαν…. στήν Εὐρώπη πάλι μέ εὐθύνη των Γερμανῶν.

Άποψή μου εἶναι ὅτι ἡ περίπτωσι τῆς σύνθετης ὀνομασίας ἐξυπηρετεῖ τά Γερμανικά Συμφέροντα γιά αὐτό καί ὑπηρετεῖται – προωθεῖται ἀπό αὐτούς πού εἴτε εἶναι Γερμανοματραφεῖς εἴτε εἶναι ἐκ πεποιθήσεως Γερμανόφιλοι ἤ παρά τίς δηλώσεις των τελικά ὑποτάχθηκαν στο Δ’Ράιχ.
Ὅσο τα χρόνια περνοῦν ὁ ρόλος της Γερμανίας στή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας γίνεται πιό διακριτός καί ἐπιβεβαιώνει ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ “ἐπιχείρηση γερμανοποίησης” της Εὐρώπης πού σήμερα ζοῦμε ξεκίνησε ἐκείνον τον Ἰούνιο του 1991.

Διαβάστε επίσης:  Κι εάν η ΝΔ πέσει στον «λάκκο»… της απλής αναλογικής;

Πᾶμε στο τώρα .

Εἶναι ἀληθές ὅτι ὑπάρχουν λάθη καί προηγουμένων Κυβερνήσεων καί διαπραγματεύσεων, λάθη ὅμως πού δέν ἔχουν καταλήξει σέ Συμφωνίες διότι ἄν εἶχαν συμφωνηθεῖ τότε τί διαπραγματευόμαστε ; ὄχι ἐμεῖς ἀλλά οἱ Κοτζιάς καί Τσίπρας .

Ἀλλά στούς Κοτζιά καί Τσίπρα ρητορικά τίθεται το ἐρώτημα : αὐτοί ἀπό θέση ισχύος πού εἴμαστε σήμερα ἔναντι των γειτόνων ,γιατί δέν διορθώνουν τα λάθη των προηγουμένων ξεκινώντας την συζήτηση ἀπό μηδενική βάση …. ;

Συνέχεια του κράτους καί σεβασμός συνθηκῶν ΝΑΙ ἐφόσον ὅμως ὑπάρχουν .

Συζητήσεις πού οὐδέποτε κατέληξαν σέ Συμφωνία ἤ Συνθήκη προφανῶς καί δέν δεσμεύουν κανένα.

Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ κάτοικοι της γείτονος χώρας δέν ἔχουν σχέση μέ την ἀρχαία Μακεδονία- Μακεδόνες-Μ.Ἀλέξανδρο ,εἶναι γεγονός ὅτι ἐθνολογικά εἶναι Σλάβοι ,εἶναι γεγονός ὅτι ἐλαχιστότατο τμῆμα της χώρας των ( καί ὄχι μεγάλο τμῆμα ὅπως ἐσκεμμένα ἰσχυρίζονται κάποιοι ) ὑπῆρξε τμῆμα της Μακεδονίας ,εἶναι γεγονός ὅτι παρά τα ψεύδη πού διαδίδουν τα παπαγαλάκια της Κυβέρνησης ἡ γλῶσσα τους δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ,εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἔνταξη πού ἐπιθυμοῦν σέ ΕΕ καί ΝΑΤΟ θά γίνη ἐφόσον ἐπιλύσουν τίς διαφορές των μέ την Ἑλλάδα , εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἱστορία τους ὡς Μακεδονία εἶναι … πρόσφατη καί εἶναι τεχνητό δημιούργημα του Τίτο μέ βλέψεις(τότε συνεχίζονται καί σήμερα )ἐπεκτατικές εἰς βάρος μας ,εἶναι γεγονός ὅτι ἡ γλῶσσα των εἶναι κρᾶμα σλαβικῶν λέξεων το πλεῖστον Βουλγαρικῶν μέ Σέρβικη προφορά .

Θέλουν λοιπόν σύνθετη ὀνομασία , μάλιστα … τότε ἄς ὀνομασθοῦν Νότια Σερβία …Southern Serbia καί φυλετική συγγένεια μέ τον Σέρβικο λαό ἔχουν καί πολλά κοινά ἐδαφικά , ἱστορικά, πολιτιστικά ,γλωσσολογικά στοιχεῖα ἀπό της ἐγκαταστάσεως σέ ἐκείνη την περιοχή μέχρι σήμερα καί το κυριότερο δέν κλέβουν την ἱστορία κανενός καί δέν ὑποκρύπτεται δόλιος ἀλυτρωτισμός .