Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, 2021
10.9 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 Ιανουαρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1828.... Ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίζεται στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, προσωρινή έδρα της κυβέρνησής του, ως ο πρώτος Κυβερνήτης του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.

Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή

Ενοποίηση των σχολών υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύσταση μονάδας μελετών και κατασκευών και υπηρεσίας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, και θητεία για τους αρχηγούς των γενικών Επιτελείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο:

– Ενοποιούνται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 οι τρεις ανώτερες στρατιωτικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων και Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητών) σε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι σχολές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την αποφοίτηση όλων των μέχρι τότε υφισταμένων σπουδαστών.

– Συγκροτείται η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) για την εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος.

– Δημιουργείται η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την αξιοποίηση των ακινήτων των Ταμείων του Στρατεύματος, αποκλειόμενης της μεταβίβασης της κυριότητας των αξιοποιούμενων ακινήτων. Το αντάλλαγμα αποτελεί έσοδο των οικείων ταμείων απαλλαγμένο από φόρο, εισφορά ή τέλος, αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό να διαθέσει μέρος αυτού στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.

– Ορίζεται τριετής η θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και διετής των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, με τη δυνατότητα παράτασης κατά ένα ακόμη έτος αντίστοιχα. Η θητεία των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων μπορεί να λήξει πριν από την προσδιοριζόμενο χρόνο.

– Στο σώμα των αξιωματικών υπάγονται οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στο σώμα ως απόφοιτοι ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και πτυχιούχοι ΑΕΙ καθώς και οι προερχόμενοι ανθυπασπιστές (προέλευσης ΕΜΘ -ΕΠΟΠ) που μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

– Καταργείται η κρίση «κατ’ απόλυτο εκλογή».

– Καθιερώνεται όμοιο χρονικό όριο για την προαγωγή όλων των αξιωματικών από τον βαθμό του συνταγματάρχη σε ανώτατο βαθμό.

– Παρέχεται η δυνατότητα οι μάχιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού να κρίνονται για προαγωγή χωρίς τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, υπό προϋποθέσεις.

– Η σειρά αρχαιότητας για τους αποφοίτους της Σχολής Ικάρων θα συντελείται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σταδιών και όχι με την αποφοίτηση τους.

– Οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ των τάξεων 1991-92 (καταταγέντες 1989-90) και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2014, υπάγονται στις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμπλήρωσαν 25ετία στις 31-12-2012.

– Καθορίζεται ως χρόνος παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας του ν.324/1976 η 27ετία αντί τις 18ετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

– Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο σώμα των στρατιωτικών ιερέων.

– Παρέχεται η δυνατότητα σε ιπταμένους ανθυποσμηναγούς που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήση, κατά το αρχικό στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης, να μετατάσσονται σε συγκείμενες ειδικότητες-σώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

– Παρέχεται η ευχέρεια μονιμοποίησης υπό προϋποθέσεις ορισμένης κατηγορίας επαγγελματιών οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.

– Οι δικαστικοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίστανται σε διοικητικά καθήκοντα από αξιωματικούς του κοινού νομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης βρεφονηπιακών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων στο προσωπικό των κοινών σωμάτων και στους δικαστικούς του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με αυτή και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.

– Τα Γενικά Επιτελεία ορίζονται αρμόδια για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ.

– Ανατίθεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων η λήψη απόφασης ενεργοποίησης των ενταγμένων στο τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα προμηθειών αμυντικού υλικού, υποπρογραμμάτων των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. Για τα εν λόγω υποπρογράμματα ενημερώνεται ανά εξάμηνο η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

– Το δικαίωμα λήψης του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν οι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση στην 20ετούς αντί 10ετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης. Μικρό χρονικό προβάδισμα δίνεται στα άτομα με μεγαλύτερη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ειδικών λογαριασμών.

– Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαια αργία θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, όσον αφορά στην επιστροφή των παραιτηθεισών αποδοχών τους.

– Εξαιρείται από το πεδίο αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Δίνεται η δυνατότητα στους στρατεύσιμους πτυχιούχους χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης σχολής εσωτερικού/εξωτερικού εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης μεταφοράς τους από την ΥΠΑ στην πολεμική Αεροπορία και την Αεροπορία Στρατού, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί.

– Απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πέραν των μοναχών ή δοκίμων μοναχών που μονάζουν σε μονή στο ‘Αγιον Όρος και οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί που μονάζουν με μονή του πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

– Αναβαθμίζεται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού σε Σχολή Εκπαίδευσης Αξιωματικών Όπλου, κατά αντιστοιχία με τις λοιπές σχολές εκπαίδευσης των υπολοίπων όπλων και σωμάτων του Στρατού, και, τέλος,

– Στον τόπο παραμονής τους θα υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση τούς έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς ανήλικου με αναπηρία για όσο χρόνο ισχύει η αναδοχή. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Κορωνοιός: 842 νέα κρούσματα με τα 427 στην Αττική - 21 θάνατοι

Κορωνοιός: 842 νέα κρούσματα με τα 427 στην Αττική – 21 θάνατοι

Άλλα 842 νέα κρούσματα εκ των οποίων τα 427 στην Αττική και τα 65 στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, μετά από 36.240 τεστ και...
Πως η κλιματική αλλάζει τις προτεραιότητες των κρατών;

Πως η κλιματική αλλάζει τις προτεραιότητες των κρατών;

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, με μακρά θητεία στη Κομισιόν, Γιώργος Κρεμλής, μιλώντας στον Αθήνα 984, προσδιόρισε...
Αρκουμανέας: Ενδείξεις για μεταλλαγμένα κρούσματα στη Β.Ελλάδα

Αρκουμανέας: Ενδείξεις για μεταλλαγμένα κρούσματα στη Β.Ελλάδα

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας για τον εντοπισμό κρουσμάτων που φέρουν το μεταλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ,...
Ποιοι γιορτάζουν 20 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο! ΓιορτάζουνΞενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια Ορθόδοξη Εκκλησία Ιερομάρτυρος...
Η κακοκαιρία «Ιανός» φέρνει από αύριο το φθινόπωρο με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα χιονίσει

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, πρόσκαιρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη...

Μαγνησία: Δεύτερη ημέρα αγωνίας για την 8χρονη από το Βελεστίνο – Πώς έπαθε αλλεργικό...

Δεύτερη ημέρα αγωνίας ξημέρωσε με την κοινωνία του Βελεστίνου, αλλά και ολόκληρης της Μαγνησίας να δηλώνει σοκαρισμένη από το περιστατικό. Το 8χρονο κορίτσι που...

Κορωνοϊός: Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων έως την 1η Φεβρουαρίου

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται από τις 06:00 σήμερα (26 Ιανουαρίου 2021) έως και τις 06:00 π.μ. της 1ης Φεβρουαρίου 2021,...

Βρείτε μας

7,718ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Βουλή: Το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής μεγάλων επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της...

ΑΣΕΠ: 53 αλλαγές στο νομοσχέδιο

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 53 αλλαγές στο νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο λειτουργίας...

Βουλή: Δεκτό κατά πλειοψηφία, επί της αρχής του το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό των προσλήψεων

Δεκτό κατά πλειοψηφία, επί της αρχής του,  έγινε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής...

Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση

Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση που μεταξύ άλλων προβλέπει τη...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή