Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022
29 C
Athens

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Μαΐου 2022 – Κυριακή του Θωμά

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19

Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς καί έστη εις τό μέσον, καί λέγει αυτοίς Ειρήνη υμίν.
20 καί τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τάς χείρας καί τήν πλευράν αυτού. εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τόν Κύριον. 21 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. 22 καί τούτο ειπών ενεφύσησε καί λέγει αυτοίς Λάβετε Πνεύμα άγιον 23 άν τινων αφήτε τάς αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, άν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

24 Θωμάς δέ είς εκ τών δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ήν μετ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. 25 έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί Εωράκαμεν τόν Κύριον. ο δέ είπεν αυτοίς Εάν μή ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τόν δάκτυλόν μου εις τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τήν χείρά μου εις τήν πλευράν αυτού, ου μή πιστεύσω.

26 Καί μεθ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού καί Θωμάς μετ αυτών. έρχεται ο Ιησούς τών θυρών κεκλεισμένων, καί έστη εις τό μέσον καί είπεν Ειρήνη υμίν. 27 είτα λέγει τώ Θωμά Φέρε τόν δάκτυλόν σου ώδε καί ίδε τάς χείράς μου, καί φέρε τήν χείρά σου καί βάλε εις τήν πλευράν μου, καί μή γίνου άπιστος, αλλά πιστός.

28 καί απεκρίθη Θωμάς καί είπεν αυτώ Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου. 29 λέγει αυτώ ο Ιησούς Ότι εώρακάς με, πεπίστευκας μακάριοι οι μή ιδόντες καί πιστεύσαντες.

30 Πολλά μέν ούν καί άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον τών μαθητών αυτού, ά ουκ έστι γεγραμμένα εν τώ βιβλίω τούτω 31 ταύτα δέ γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός τού Θεού, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τώ ονόματι αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31

19 Εις επιβεβαίωσιν λοιπόν τής μαρτυρίας ταύτης τής Μαρίας, όταν εβράδυασε κατά τήν ημέραν εκείνην, τήν πρώτην τής εβδομάδος, καί ενώ αι θύραι τού σπιτιού, όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί, ήσαν κλεισταί ένεκα τού φόβου, πού είχαν ούτοι διά τούς Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς καί εστάθη εις τό μέσον καί είπεν εις αυτούς άς είναι ειρήνη εις σάς.

20 Καί αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τάς χείρας καί τήν πλευράν του διά να ίδουν τά σημάδια τών πληγών καί πεισθούν, ότι αυτός ήτο ο σταυρωθείς Διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν τής πληροφορίας, τήν οποίαν διά τής επιδείξεως αυτής τών θεραπευθεισών πληγών εσχημάτισαν, εχάρησαν οι μαθηταί, όταν είδαν τόν Κύριον.

21 Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησις, πού εδοκίμασαν εξ αιτίας τής μεγάλης των χαράς οι μαθηταί, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέσει πρός τήν μέλλουσαν κλήσιν καί αποστολήν των Άς είναι ειρήνη εις σάς. Καθώς μέ απέστειλεν ο Πατήρ διά τό έργον τής σωτηρίας τών ανθρώπων, έτσι καί εγώ σάς στέλλω πρός εξακολούθησιν τού αυτού έργου.

22 Καί αφού είπεν αυτό, προκειμένου νά μεταδώση εις αυτούς τήν πνοήν τής νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσησεν εις τά πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις τό πρόσωπον τού Αδάμ, καί τούς είπε Λάβετε Πνεύμα Άγιον.

23 Εις όποιους συγχωρήσετε τάς αμαρτίας, τούς συγχωρούνται αυταί καί από τόν Θεόν εις όποιους δέ τάς κρατείτε ασυγχώρητες, θά μείνουν γιά πάντα κρατημένες.

24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τούς δώδεκα Αποστόλους, πού ελέγετο από τούς ομιλούντας τήν ελληνικήν γλώσσαν Εβραίους Δίδυμος, δέν ήτο μαζί τους, όταν ήλθεν ο Ιησούς.

25 Όταν λοιπόν ήλθε, τού έλεγαν οι άλλοι μαθηταί Είδαμεν τόν Κύριον. Αυτός όμως τούς απήντησεν· Εάν δέν ίδω μέ τά μάτια μου εις τάς χείρας του τό σημάδι τών καρφιών καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου εις τό σημάδι τών καρφιών καί δέν βάλω τό χέρι μου εις τήν πλευράν του, ώστε όχι μόνον μέ τά μάτια μου, αλλά καί μέ τά δάκτυλά μου νά βεβαιωθώ, δέν θά πιστεύσω.

26 Πράγματι δέ ύστερα από οκτώ ημέρας ήσαν πάλιν μέσα εις τό σπίτι οι μαθηταί καί μαζί μέ αυτούς ήτο καί ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλεισταί αι θύραι καί εστάθη εις τό μέσον τών μαθητών καί είπεν άς είναι ειρήνη εις σάς.

27 Έπειτα λέγει εις τόν Θωμάν Φέρε εδώ τόν δάκτυλόν σου. Καί ενώ μέ τήν ψηλάφησίν σου θά εξετάζης τά σημάδια τών πληγών μου, συγχρόνως καί μέ τά μάτια σου ίδε τάς χείράς μου καί φέρε κάτω από τά ενδύματά μου τήν χείρα σου καί βάλε την εις τήν πλευράν μου, πού εκτυπήθη από τήν λόγχην,καί μή αφίνης τόν εαυτόν σου νά κυριευθή από τήν απιστίαν, ώστε νά γίνης μονίμως καί ανεπανορθώτως άπιστος, αλλά προόδευε καί στηρίζου εις τήν πίστιν, ώστε νά γίνης αμετακίνητος καί αδιάσειστος εις αυτήν.

28 Καί ο Θωμάς τότε απεκρίθη καί είπεν εις αυτόν Πιστεύω καί ομολογώ, ότι είσαι ο Κύριός μου καί ο Θεός μου. 29 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Επίστευσες, επειδή μέ είδες. Μακαριώτεροι καί περισσότερον καλοτύχοι είναι εκείνοι, οι οποίοι, καίτοι δέν είδαν μέ τά μάτια τους, όπως είδες σύ, επίστευσαν. Καί θά πιστεύσουν ούτως όλα τά μέλη τής Εκκλησίας μου κατά τάς επερχομένας γενεάς.

30 Σύμφωνα λοιπόν μέ όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από τό θαύμα τής Αναστάσεώς του έκαμεν ο Ιησούς εμπρός εις τά μάτια τών μαθητών του καί πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα, πού εδείκνυαν τήν θεότητά του καί τά οποία δέν είναι γραμμένα εις τό βιβλίον αυτό.

31 Αυτά δέ, πού εξεθέσαμεν, εγράφησαν διά νά πιστεύσετε, ότι ο Ιησούς είναι ο υπό τών προφητών προκηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός τού Θεού, καί ίνα πιστεύοντες έχετε ως αναφαίρετον κτήμα σας τήν νέαν καί θείαν καί αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων διά μέσου αυτού καί τής επικλήσεως τού ονόματός του.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Κρήτη: Μητέρα εντόπισε νεκρό τον γιο της με μία σακούλα στο κεφάλι

Μενίδι: Αιματηρή ληστεία

Αιματηρή ληστεία σε κατάστημα στο Μενίδι σημειώθηκε το απόγευμα με θύμα την ιδιοκτήτρια κινεζικής καταγωγής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δύο νεαροί Ρομά εισέβαλαν στο κατάστημα...

Ο αγιασμός του ανθρωπίνου σώματος

Πίστη: Ο άνθρωπος είναι ο ναός του Θεού του ζώντος. Πρόκειται για μία αποστολική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που σημαίνει ότι όπως σ’ ένα...

Το απομακρυσμένο εκκλησάκι στην Πάρνηθα που θυμίζει το Άγιο Όρος (βίντεο)

Πάρνηθα: Η Αττική κατά κύριο λόγο έχει πολυκατοικίες και τεράστια κτήρια, όμως αν ψάξεις και βγεις λίγο πιο έξω μπορείς να δεις απίστευτες ομορφιές. Μια...

Συγχωρώ σημαίνει βλέπω τον άλλον όπως είναι

Συγχωρώ σημαίνει βλέπω τον άλλον όπως είναι, με την αμαρτία του και την ανυπόφορη πλευρά του, με όλα τα βαρίδια του, και λέω: «Θα σε...

Ποια είναι η βασική και καίρια εντολή του Ιησού Χριστού;

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: «Ένας άγιος έλεγε: “Κύριε, κάνε με να βοηθήσω κι όχι να με βοηθήσουν. Κάνε με να αγαπήσω κι όχι να με...

Ποιοι Άγιοι λένε ότι η κόλαση δεν είναι αιώνια; (βίντεο)

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ: Η κόλαση προέρχεται από το ρήμα κολάζω που σημαίνει βασανίζω και επομένως η λέξη κόλαση είναι βασανιστήριο.Η κόλαση είναι μια κατάσταση...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαΐου 2022 – Άγιος Βασιλίσκος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42 – 5 έρχεται ούν εις πόλιν τής Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τού χωρίου ό έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
988ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαΐου 2022 – Άγιος Βασιλίσκος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42 – 5 έρχεται ούν εις πόλιν τής...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Μαΐου 2022 – Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ε/ 1 – 15 – 1 Μετά ταύτα ήν η εορτή...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Μαΐου 2022 – Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47 – 43 ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας,...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Απριλίου 2022 – Κυριακή των Βαΐων

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ/ 1 – 18 – 1 Ο ούν Ιησούς πρό έξ...