Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021
29 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 Σεπτεμβρίου ο Αϊνστάιν δημοσιεύει την θεωρία της σχετικότητας

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1905.... Ο νεαρός γερμανοεβραίος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Ιουλίου 2021 – Αγία Ισαπόστολος Όλγα


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33 – 22 Ο λύχνος τού σώματός εστιν ο οφθαλμός. εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον τό σώμά σου φωτεινόν έσται 23 εάν δέ ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον τό σώμά σου σκοτεινόν έσται. ει ούν τό φώς τό εν σοί σκότος εστί, τό σκότος πόσον;

24 Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν ή γάρ τόν ένα μισήσει καί τόν έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται καί τού ετέρου καταφρονήσει ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν καί μαμωνά. 25 Διά τούτο λέγω υμίν, μή μεριμνάτε τή ψυχή υμών τί φάγητε καί τί πίητε, μηδέ τώ σώματι υμών τί ενδύσησθε ουχί η ψυχή πλείόν εστιν τής τροφής καί τό σώμα τού ενδύματος;

26 εμβλέψατε εις τά πετεινά τού ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, καί ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών; 27 τίς δέ εξ υμών μεριμνών δύναται προσθείναι επί τήν ηλικίαν αυτού πήχυν ένα; 28 καί περί ενδύματος τί μεριμνάτε; καταμάθετε τά κρίνα τού αγρού πώς αυξάνει ου κοπιά ουδέ νήθει

29 λέγω δέ υμίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τή δόξη αυτού περιεβάλετο ως έν τούτων. 30 Ει δέ τόν χόρτον τού αγρού, σήμερον όντα καί αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιέννυσιν, ου πολλώ μάλλον υμάς, ολιγόπιστοι;

31 μή ούν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ή τί πίωμεν ή τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γάρ ταύτα τά έθνη επιζητεί οίδεν γάρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων. 33 ζητείτε δέ πρώτον τήν βασιλείαν τού Θεού καί τήν δικαιοσύνην αυτού, καί ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 22 – 33

22 Δέν είναι δέ μικρά συμφορά η καρδία σας καί ο νούς σας νά κολλήσουν εις τά γήϊνα καί τά μάταια.Διά νά τό καταλάβετε, σάς φέρω μίαν εικόνα.Ο λύχνος, πού δίδει φώς εις τό σώμα, είναι τό μάτι όπως καί ο λύχνος, πού φωτίζει τήν ψυχήν, είναι ο νούς εάν λοιπόν τό μάτι είναι υγιές, όλον τό σώμα σου θά είναι γεμάτον φώς, σάν νά ήτο ολόκληρον τό σώμα σου μάτι έτσι θά φωτίζεται καί η ψυχή σου, εάν ο νούς σου καί η καρδία σου δέν έχουν τυφλωθή από τήν φιλαργυρίαν καί τήν προσκόλλησιν εις τά μάταια.

23 Εάν όμως τό μάτι σου είναι βλαμμένον καί τυφλωμένον, όλον τό σώμα σου θά είναι βυθισμένον εις τό σκότος.Εάν λοιπόν εκείνο, πού σού εδόθη διά νά μεταδίδη φώς εις σέ, γίνη σκότος, εις πόσον σκότος θά βυθισθής; Κάτι ανάλογον θά συμβή, εάν καί ο νούς σου σκοτισθή από τήν προσκόλλησιν εις τόν πλούτον.Εις πόσον σκότος ηθικόν θά βυθισθή τότε η ψυχή σου!

24 Μή απατάτε δέ τόν εαυτόν σας μέ τήν ιδέαν, ότι είναι δυνατόν καί εις τήν γήν νά θησαυρίζη κανείς καί εις τόν Θεόν νά είναι προσκολλημένος.Κανείς δέν ημπορεί νά είναι δούλος συγχρόνως εις δύο κυρίους.Διότι ή θά μισήση τόν ένα καί θά αγαπήση τόν άλλον ή θά προσκολληθή εις τόν ένα καί θά καταφρονήση τόν άλλον.Δέν δύνασθε νά είσθε συγχρόνως δούλοι καί τού Θεού καί τού μαμωνά.Ή θά μισήσετε τόν πλούτον, διά νά αγαπήσετε τόν Θεόν, ή θά προσκολληθήτε εις τόν πλούτον καί θά καταφρονήσετε τότε τόν Θεόν.

25 Αφού λοιπόν η καρδία σας πρέπει νά ανήκη αποκλειστικά εις τόν Θεόν, διά τούτο σάς λέγω, κόψατε τήν ρίζαν τής πλεονεξίας καί μή φροντίζετε μέ αγωνίαν καί στενοχωρίαν διά τήν ζωήν σας, τί θά φάγετε καί τί θά πίετε, ούτε διά τό σώμα σας, τί θά ενδυθήτε.Δέν αξίζει η ζωή περισσότερον από τήν τροφήν καί τό σώμα πιό πολύ από τό ένδυμα; Ο Θεός λοιπόν, πού σάς έδωκε τά ανώτερα ταύτα, θά σάς δώση καί τά κατώτερα, τήν τροφήν δηλαδή καί τό ένδυμα.

26 Κυττάξατε τά πετεινά, πού πετούν εις τόν αέρα, καί ίδετε, ότι αυτά δέν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν εις αποθήκας διά τόν χειμώνα ή τόν καιρόν τής στερήσεως.Καί όμως ο Πατήρ σας ο επουράνιος τά τρέφει.Σείς δέν αξίζετε πολύ περισσότερον από αυτά; 27 Διά νά καταλάβετε δέ, πόσον ανόητος καί ανίσχυρος είναι η μέριμνά σας αυτή, σάς ερωτώ: Ποίος από σάς, οσονδήποτε καί άν φροντίση, ημπορεί νά προσθέση εις τό ανάστημά του ένα πήχυν; Κανείς.Τί κατορθώνετε λοιπόν μέ τήν μέριμνάν σας; 28 Καί διά τό ένδυμα διατί κυριεύεσθε από ανήσυχον καί αγωνιώδη φροντίδα; Παρατηρήσατε τά άνθη, πού φυτρώνουν μόνα των εις τόν αγρόν, μέ ποίον τρόπον αυξάνουν.Δέν κοπιάζουν ούτε γνέθουν

29 καί όμως σάς λέγω, ότι ούτε ο σοφός εις επινοήσεις Σολομών, μέ όλην τήν εξακουσμένην βασιλικήν μεγαλοπρέπειάν του καί τήν λαμπράν καί ένδοξον περιβολήν καί παράστασίν του, δέν περιεβλήθη ένδυμα τόσον ωραίον καί θαυμάσιον, όπως περιβάλλεται ένα από τά άνθη αυτά. 30 Εάν δέ ο Θεός τόσον μεγαλοπρεπώς ενδύη τά αγριόχορταρα, πού φυτρώνουν μόνα των εις τόν αγρόν, καί πού δέν έχουν προορισμόν νά ζήσουν αιώνια, όπως σείς, αλλά σήμερον υπάρχουν καί αύριον ρίπτονται εις τόν φούρνον ως καύσιμον υλικόν, δέν θά δώση ένδυμα πολύ περισσότερον εις σάς, ώ ολιγόπιστοι; 31 Μή καταληφθήτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα λέγοντες, τί θά φάγωμεν ή τί θά πίωμεν ή τί θά περιβληθώμεν ως ένδυμα;

32 Διότι οι εθνικοί καί ειδωλολάτραι, πού αγνοούν ολοτελώς τά ασυγκρίτου αξίας ουράνια αγαθά, ζητούν όλα αυτά τά μάταια καί φθαρτά, ως τά μόνα σοβαρά καί απαραίτητα.Σείς όμως μή ανησυχήτε δι’ αυτά, διότι ο Πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει, ότι έχετε ανάγκην από όλα αυτά καί συνεπώς θά σάς τά δώση αυτός. 33 Ζητείτε δέ πρωτίστως καί κυρίως τά πνευματικά αγαθά τής βασιλείας τού Θεού καί τήν απόκτησιν τών αρετών, πού ο Θεός ζητεί από σάς ως όρον, διά νά σάς χαρίση τά αγαθά ταύτα, καί τότε όλα αυτά τά επίγεια θά σάς δοθούν μαζί μέ εκείνα.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

«Τι είναι αυτό το κόκκαλο παπά μου; Πάρτο από δω και τράβα σπίτι σου»

ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ: «Τί είναι αυτό το κόκκαλο παπά μου; Πάρτο από δω και τράβα σπίτι σου»Με αυτά τα λόγια ο ασεβής γιατρός έδιωξε τον...

Οσία Ευφροσύνη – Γιορτή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

Τη μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης τιμά σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας. Η Οσία Ευφροσύνη έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του μικρού (περί το...

Τα πλεονεκτήματα να είσαι … χονδρός !!

Γιατί πρέπει να είσαι χοντρός 1.Γιατί δεν χρειάζεται να πετάς το φαγητό σου, ούτε να έχεις τάπερ για να το αποθηκεύεις. 2.Γιατί μπορείς να παραγγείλεις μενού...

Ο ένοικος της καρδιάς σου

Καρδιά: Η καρδιά που δεν πιστεύει, είναι ανήσυχος, αγχώδης, αδημονούσαν. Η καρδιά που πιστεύει, είναι το αντίθετο: ειρηνική, χαρωπή, στερεά σαν το διαμάντι.Όταν προσεύχεσαι...
Φυλακές Κορυδαλλού: Αρνητικά στον κορωνοϊό 198 δείγματα

Φυλακές Κορυδαλλού: Αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών – Μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησε η Αστυνομία που επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά και ένα κινητό τηλέφωνο στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα το πρωί. Το άτομο έγινε...

“Να χαίρεσαι όταν στεναχωριέσαι” – Μια φράση με βαθύτερο νόημα

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: -Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις αλλοιώσεις μας. Δεν είμαστε από ατσάλι.Ακόμη και ο καιρός αλλάζει συνέχεια πόσο μάλλον ο άνθρωπος .Δεν...
Κέρκυρα: 63χρονη πέθανε από το κρύο μέσα στο σπίτι της

Κρήτη: ΣΟΚ – 27χρονος κάρφωσε μαχαίρι στον λαιμό του

Σοκ στην Κρήτη, όπου το απόγευμα της Τετάρτης, ένας 27χρονος άνδρας κάρφωσε μαχαίρι στον λαιμό του, στη Ρουκάκα Σητείας. Όπως αναφέρει το neakriti.gr σύμφωνα με πληροφορίες, τον...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Σεπτεμβρίου 2021 – Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 27 – 25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν....

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 – 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου 2021 – Άγιος Αυτόνομος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 13 – 17 – 13 καί ουδείς αναβέβηκεν εις τόν...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 Σεπτεμβρίου η μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1901... Ανάστατη η Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή