Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, 2021
19.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 Νοεμβρίου ανακαλύφθηκε μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός στα Κύθηρα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1900.... Μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύπτεται στα Κύθηρα, που χρονολογείται στα 300 π.Χ.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021 – Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ο εν τη Κρίσει»

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 5 – 15 – 5 Εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι τόν σπόρον αυτού. καί εν τώ σπείρειν αυτόν ό μέν έπεσε παρά τήν οδόν, καί κατεπατήθη, καί τά πετεινά τού ουρανού κατέφαγεν αυτό 6 καί έτερον έπεσεν επί τήν πέτραν, καί φυέν εξηράνθη διά τό μή έχειν ικμάδα
7 καί έτερον έπεσεν εν μέσω τών ακανθών, καί συμφυείσαι αι άκανθαι απέπνιξαν αυτό. 8 καί έτερον έπεσεν εις τήν γήν τήν αγαθήν, καί φυέν εποίησε καρπόν εκατονταπλασίονα. ταύτα λέγων εφώνει Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. 9 Επηρώτων δέ αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες Τίς είη η παραβολή αύτη;. 10 ο δέ είπεν Υμίν δέδοται γνώναι τά μυστήρια τής βασιλείας τού Θεού, τοίς δέ λοιποίς εν παραβολαίς, ίνα βλέποντες μή βλέπωσι καί ακούοντες μή συνιώσιν.

11 Έστι δέ αύτη η παραβολή ο σπόρος εστίν ο λόγος τού Θεού 12 οι δέ παρά τήν οδόν εισιν οι ακούσαντες, είτα έρχεται ο διάβολος καί αίρει τόν λόγον από τής καρδίας αυτών, ίνα μή πιστεύσαντες σωθώσιν. 13 οι δέ επί τής πέτρας οί όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται τόν λόγον, καί ούτοι ρίζαν ουκ έχουσιν, οί πρός καιρόν πιστεύουσι καί εν καιρώ πειρασμού αφίστανται.

14 τό δέ εις τάς ακάνθας πεσόν, ούτοί εισιν οι ακούσαντες, καί υπό μεριμνών καί πλούτου καί ηδονών τού βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καί ου τελεσφορούσι. 15 τό δέ εν τή καλή γή, ούτοί εισιν οίτινες εν καρδία καλή καί αγαθή ακούσαντες τόν λόγον κατέχουσι καί καρποφορούσιν εν υπομονή.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 5 – 15

5 Εβγήκεν αυτός, πού σπέρνει έξω εις τό χωράφι, διά νά σπείρη τόν σπόρον του. Καί καθώς αυτός έσπερνεν, άλλο μέν μέρος τού σπόρου έπεσε κοντά εις τόν δρόμον τού χωραφιού καί κατεπατήθη από τούς διαβάτας, καί τά πετεινά τού ουρανού τό κατέφαγαν. 6 Καί άλλο μέρος έπεσεν επάνω εις τήν πέτραν, καί αφού εφύτρωσεν, εξηράνθη, επειδή δέν είχεν υγρασίαν.

7 Καί άλλο μέρος έπεσε μέσα εις έδαφος γεμάτον από σπόρους αγκαθιών. Καί εβλάστησαν μαζί τά αγκάθια καί τό έπνιξαν τελείως. 8 Καί άλλο μέρος τού σπόρου έπεσε μέσα εις τήν γήν τήν μαλακήν καί εύφορον καί όταν εφύτρωσεν, έκαμε καρπόν εκατόν φοράς περισσότερον από ό,τι ο σπόρος. Ενώ δέ έλεγεν αυτά, διά νά δώση μεγαλύτερον τόνον εις τούς λόγους του καί διεγείρη τήν προσοχήν τών ακροατών του, εφώναζε δυνατά Αυτός πού έχει αιτιά πνευματικά καί ενδιαφέρον πνευματικόν διά νά ακούη καί εγκολπώνεται αυτά πού λέγω, άς ακούη.

9 Τόν ερωτούσαν δέ οι μαθηταί του καί έλεγαν Ποία είναι η έννοια καί η σημασία αυτής τής παραβολής; 10 Αυτός δέ είπεν Εις σάς, πού έχετε ενδιαφέρον καί καλήν διάθεσιν, εδόθη από τόν Θεόν ως χάρις νά μάθετε τάς μυστηριώδεις αληθείας τής βασιλείας τού Θεού, εις τούς άλλους όμως ομιλώ μέ παραβολάς. Αυτοί δέν έχουν ενδιαφέρον διά νά γνωρίσουν καί νά δεχθούν τάς πνευματικάς αληθείας. Καί ο νούς των είναι παχυλός καί ανίκανος διά πνευματικήν διδασκαλίαν. Δι αυτό διδάσκω μέ τόν τρόπον αυτόν, διά νά μή ημπορούν νά ίδουν βαθύτερον καί καθαρώτερον, ενώ βλέπουν μέ τούς οφθαλμούς τού σώματος, διά νά μή ημπορούν νά καταλάβουν, ενώ άκουουν τήν διδασκαλίαν, πού τούς εξηγεί τά μυστήρια. Καί πράττω τούτο όχι μόνον κατά λόγον δικαιοσύνης, αλλά καί εξ αγαθότητος, ίνα μή ούτοι διά τής περιφρονήσεως τής αληθείας επιβαρύνουν τήν θέσιν των καί σκληρυνθούν περισσότερον.

11 Είναι δέ η έννοια τής παραβολής αυτή. Ο σπόρος σημαίνει τόν λόγον τού Θεού. 12 Εκείνοι δέ πού ομοιάζουν πρός τό έδαφος, τό οποίον είναι πλησίον εις τόν δρόμον, είναι αυτοί πού ήκουσαν απλώς καί μόνον τόν λόγον. Έπειτα έρχεται ο διάβολος καί αφαιρεί τόν λόγον από τάς καρδίας των, διά νά μή πιστεύσουν εις τόν λόγον καί σωθούν.

13 Εκείνοι δέ πού εδέχθησαν τόν σπόρον, ο οποίος έπεσεν επί τής πέτρας, είναι αυτοί, οι οποίοι, όταν ακούσουν, δέχονται μέ χαράν καί ενθουσιασμόν τόν λόγον. Δέν έχει όμως εις αυτούς ρίζαν βαθείαν ο λόγος, ώστε νά στερεώση μέσα τους. Ως εκ τούτου αυτοί δι ολίγον χρόνον πιστεύουν καί όταν έλθη καιρός πειρασμού ή διωγμού απομακρύνονται από τήν πίστιν.

14 Τό δέ μέρος τού σπόρου, πού έπεσεν εις τά αγκάθια, σημαίνει εκείνους, οι οποίοι ήκουσαν τόν λόγον τού Θεού καί αρχίζουν μέ καποίαν προθυμίαν νά βαδίζουν εις τόν δρόμον τής πίστεως. Πνίγονται όμως από τάς αγωνιώδεις φροντίδας πρός απόκτησιν πλούτου, καί από τάς απολαύσεις βίου σαρκικού, εις τόν οποίον τά αποκτηθέντα πλούτη διευκολύνουν, καί έτσι δέν προκόπτουν, ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους τόν καρπόν.

15 Τό δέ μέρος τού σπόρου, πού έπεσεν εις τήν εύφορον γήν, σημαίνει τούς ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι μέ καρδίαν καλοπροαίρετον, ευθείαν καί αγαθήν ήκουσαν καί κατενόησαν τόν λόγον καί τόν κρατούν σφικτά μέσα των, καί καρποφορούν τάς αρετάς δεικνύοντες υπομονήν καί καρτερίαν εις τάς θλίψεις καί τούς πειρασμούς καί εις όλα τά προσκόμματα, πού συναντούν εις τήν άσκησιν τής πνευματικής ζωής.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Κιλκίς: Τραγωδία! Μετωπική ΙΧ με τρένο-Μία νεκρή και 3 τραυματίες

Τρένο παρέσυρε άνδρα στην Κωνσταντινουπόλεως

Νέο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε την Παρασκευή στην σιδηροδρομική διάβαση Κωνσταντινουπόλεως και Αχχιλέως στον Κολωνό. Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει την αφύλακτη διάβαση...

Η προσευχή ενός ανθρώπου στην οικογένεια έχει αποτελέσματα σε όλους

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάποιος στην οικογένεια να προσεύχεται. Η προσευχή προσελκύει τη χάρη του Θεού, η οποία γίνεται αισθητή από όλα τα μέλη,...

25 Νοεμβρίου-Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για...

Αγία Αικατερίνη: Τι είναι το δαχτυλίδι που δωρίζουν οι Σιναΐτες Πατέρες;

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ: Η Αγία Αικατερίνη, ως μας διασώζει το συναξάρι της, είχε πλούσια πνευματικά χαρίσματα και ανείπωτο σωματικό κάλλος.Έτσι, οι νυμφίοι που...

Νηστεία Χριστουγέννων: Από τι νηστεύουμε και πόσο διαρκεί

Η νηστεία των Χριστουγέννων η οποία είναι γνωστή και ως «σαρανταήμερο», είναι η δεύτερη μεγαλύτερη νηστεία μετά την Σαρακοστή.Η περίοδος της νηστείας ξεκινάει την...

Στο Μουσείο Γουλανδρή ο Βαρθολομαίος – Έτσι εγεννήθη ο «εκχριστιανισμένος Ελληνισμός»

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και ξεναγήθηκε στους χώρους του,...

Η απλότητα, είναι καρπός όλης της πνευματικής ζωής

Σήμερα όλοι μας κουρασμένοι από την έλλειψη της απλότητας την αναζητούμε με πόνο.Γιατί, αν εξετάσουμε προσεκτικά τα φαινόμενα της κοινωνικής μας ζωής και ιδιαιτέρως...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Νοεμβρίου 2021 – Εισόδια της Θεοτόκου

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42 – 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Νοεμβρίου 2021 – Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 25 – 37 – 25 Καί ιδού νομικός τις ανέστη εκπειράζων...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Νοεμβρίου 2021 – Άγιοι Τριάντα τρεις Μάρτυρες «οι εν Μελιτινή»

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 41 – 56 – 41 καί ιδού ήλθεν ανήρ ώ όνομα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021 – Αγία Σεβαστιανή

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 27 – 39 – 27 εξελθόντι δέ αυτώ επί τήν γήν...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή