Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
13.4 C
Athens

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαΐου 2022 – Άγιος Βασιλίσκος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42 – 5

έρχεται ούν εις πόλιν τής Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τού χωρίου ό έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ τώ υιώ αυτού.
6 ήν δέ εκεί πηγή τού Ιακώβ. ο ούν Ιησούς κεκοπιακώς εκ τής οδοιπορίας εκαθέζετο ούτως επί τή πηγή ώρα ήν ωσεί έκτη. 7 έρχεται γυνή εκ τής Σαμαρείας αντλήσαι ύδωρ. λέγει αυτή ο Ιησούς Δός μοι πιείν. 8 οι γάρ μαθηταί αυτού απεληλύθεισαν εις τήν πόλιν, ίνα τροφάς αγοράσωσι.

9 λέγει ούν αυτώ η γυνή η Σαμαρείτις Πώς σύ Ιουδαίος ών παρ εμού πιείν αιτείς, ούσης γυναικός Σαμαρείτιδος; ου γάρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις. 10 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτή Ει ήδεις τήν δωρεάν τού Θεού καί τίς εστιν ο λέγων σοι, δός μοι πιείν, σύ άν ήτησας αυτόν, καί έδωκεν άν σοι ύδωρ ζών.

11 λέγει αυτώ η γυνή Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, καί τό φρέαρ εστί βαθύ πόθεν ούν έχεις τό ύδωρ τό ζών; 12 μή σύ μείζων εί τού πατρός ημών Ιακώβ, ός έδωκεν ημίν τό φρέαρ, καί αυτός εξ αυτού έπιε καί οι υιοί αυτού καί τά θρέμματα αυτού; 13 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτή Πάς ο πίνων εκ τού ύδατος τούτου διψήσει πάλιν

14 ός δ άν πίη εκ τού ύδατος ού εγώ δώσω αυτώ, ου μή διψήσει εις τόν αιώνα, αλλά τό ύδωρ ό δώσω αυτώ, γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον. 15 λέγει πρός αυτόν η γυνή Κύριε, δός μοι τούτο τό ύδωρ, ίνα μή διψώ μηδέ έρχομαι ενθάδε αντλείν.

16 λέγει αυτή ο Ιησούς Ύπαγε φώνησον τόν άνδρα σου καί ελθέ ενθάδε. 17 απεκρίθη η γυνή καί είπεν Ουκ έχω άνδρα. λέγει αυτή ο Ιησούς Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω 18 πέντε γάρ άνδρας έσχες, καί νύν όν έχεις ουκ έστι σου ανήρ τούτο αληθές είρηκας.

19 λέγει αυτώ η γυνή Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εί σύ. 20 οι πατέρες ημών εν τώ όρει τούτω προσεκύνησαν καί υμείς λέγετε ότι εν Ιεροσολύμοις εστίν ο τόπος όπου δεί προσκυνείν. 21 λέγει αυτή ο Ιησούς Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν τώ όρει τούτω ούτε εν Ιεροσολύμοις προσκυνήσετε τώ πατρί.

22 υμείς προσκυνείτε ό ουκ οίδατε, ημείς προσκυνούμεν ό οίδαμεν ότι η σωτηρία εκ τών Ιουδαίων εστίν. 23 αλλ έρχεται ώρα, καί νύν εστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τώ πατρί εν πνεύματι καί αληθεία καί γάρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τούς προσκυνούντας αυτόν.

24 πνεύμα ο Θεός, καί τούς προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι καί αληθεία δεί προσκυνείν. 25 λέγει αυτώ η γυνή Οίδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός όταν έλθη εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. 26 λέγει αυτή ο Ιησούς Εγώ ειμι, ο λαλών σοι.

27 καί επί τούτω ήλθαν οι μαθηταί αυτού, καί εθαύμασαν ότι μετά γυναικός ελάλει ουδείς μέντοι είπε, τί ζητείς ή τί λαλείς μετ αυτής; 28 Αφήκεν ούν τήν υδρίαν αυτής η γυνή καί απήλθεν εις τήν πόλιν, καί λέγει τοίς ανθρώποις 29 Δεύτε ίδετε άνθρωπον ός είπέ μοι πάντα όσα εποίησα μήτι ούτός εστιν ο Χριστός; 30 εξήλθον ούν εκ τής πόλεως καί ήρχοντο πρός αυτόν.

31 Εν δέ τώ μεταξύ ηρώτων αυτόν οι μαθηταί λέγοντες Ραββί, φάγε. 32 ο δέ είπεν αυτοίς Εγώ βρώσιν έχω φαγείν, ήν υμείς ουκ οίδατε. 33 έλεγον ούν οι μαθηταί πρός αλλήλους Μή τις ήνεγκεν αυτώ φαγείν; 34 λέγει αυτοίς ο Ιησούς Εμόν βρώμά εστιν ίνα ποιώ τό θέλημα τού πέμψαντός με καί τελειώσω αυτού τό έργον.

35 ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνός εστι καί ο θερισμός έρχεται; ιδού λέγω υμίν, επάρατε τούς οφθαλμούς υμών καί θεάσασθε τάς χώρας, ότι λευκαί εισι πρός θερισμόν. ήδη. 36 καί ο θερίζων μισθόν λαμβάνει καί συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον, ίνα καί ο σπείρων ομού χαίρη καί ο θερίζων.

37 εν γάρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπείρων καί άλλος ο θερίζων. 38 εγώ απέστειλα υμάς θερίζειν ό ουχ υμείς κεκοπιάκατε άλλοι κεκοπιάκασι, καί υμείς εις τόν κόπον αυτών εισεληλύθατε.

39 Εκ δέ τής πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν τών Σαμαρειτών διά τόν λόγον τής γυναικός, μαρτυρούσης ότι είπέ μοι πάντα όσα εποίησα. 40 ως ούν ήλθον πρός αυτόν οι Σαμαρείται, ηρώτων αυτόν μείναι παρ αυτοίς καί έμεινεν εκεί δύο ημέρας.

41 καί πολλώ πλείους επίστευσαν διά τόν λόγον αυτού, 42 τή τε γυναικί έλεγον ότι ουκέτι διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν αυτοί γάρ ακηκόαμεν, καί οίδαμεν ότι ούτός εστιν αληθώς ο σωτήρ τού κόσμου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42

5 Έρχεται λοιπόν εις κάποιαν πόλιν τής Σαμαρείας, η οποία ελέγετο Συχάρ, πού ήτο πλησίον εις τό μέρος, τό οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τόν υιόν τού Ιωσήφ.

6 Υπήρχε δέ εκεί πηγάδι, τό οποίον είχεν ανοιχθή από τόν Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, όπως ήτο κοπιασμένος από τήν πεζοπορίαν, εκάθητο κοντά εις τό πηγάδι. Η ώρα ήτο περίπου έξ από τήν ανατολήν τού ηλίου, δηλαδή μεσημβρία.

7 Έρχεται τότε μία γυναίκα, πού κατήγετο από τήν Σαμάρειαν, διά νά βγάλη από τό πηγάδι νερό. Καί ο Ιησούς, ο οποίος πραγματικώς εδιψούσε, τής είπε Δός μου νά πίω.

8 Εζήτησε δέ ο Ιησούς από τήν γυναίκα νερό, διότι οι μαθηταί του, πού θά εφρόντιζαν νά βγάλουν νερό από τό πηγάδι, είχον υπάγει εις τήν πόλιν διά νά αγοράσουν τρόφιμα.

9 Λέγει λοιπόν εις αυτόν η γυναίκα η Σαμαρείτισσα: Πώς σύ, ο οποίος είσαι Ιουδαίος, καταδέχεσαι καί ζητείς νά πίης νερόν από εμέ, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρείτισσα; Έκαμε δέ τήν ερώτησιν αυτήν η γυναίκα, διότι οι Ιουδαίοι εμίσουν τούς Σαμαρείτας καί δέν ήρχοντο εις σχέσεις μέ αυτούς.

10 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τής είπεν· Εάν εγνώριζες τήν δωρεάν τού Αγίου Πνεύματος, τήν οποίαν δίδει εις τούς ανθρώπους ο Θεός, καί ποίος είναι εκείνος, πού σού λέγει τώρα, δός μου νά πίω, σύ θά τού εζητούσες καί θά σού έδιδε νερό τρεχούμενον, πού δέν στειρεύει ποτέ θά σού έδιδεν αυτός τήν χάριν τού Αγίου Πνεύματος, η οποία σάν άλλο πνευματικό νερό καθαρίζει, δροσίζει, παρηγορεί καί ζωοποιεί τάς ψυχάς, χωρίς νά στειρεύη ποτέ.

11 Λέγει εις αυτόν η γυνή Κύριε, ασφαλώς τό νερό αυτό, περί τού οποίου ομιλείς, δέν είναι από τό πηγάδι αυτό. Διότι ούτε αγγείον, μέ τό οποίον θά μπορούσες νά βγάλης από εδώ νερό, έχεις, αλλά καί τό πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις τό τρεχούμενον καί αστείρευτον νερόν;

12 Μήπως σύ είσαι ανώτερος κατά τήν αξίαν καί δύναμιν από τόν πατέρα μας τόν Ιακώβ, ο οποίος έδωκεν εις ημάς κληρονομίαν τό πηγάδι αυτό καί δέν εζήτησεν άλλο καλύτερον νερόν, αλλ από αυτό έπιε καί ο ίδιος, καθώς καί τά παιδιά του καί τά ζώα, πού έτρεφε καί έβοσκε;

13 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τής είπε Βεβαίως δέν εννοώ τό νερό τού πηγαδιού αυτού. Διότι καθένας πού πίνει από τό νερό αυτό, θά διψάση πάλιν.

14 Εκείνος όμως, πού θά πίη από τό νερό, τό οποίον θά τού δώσω εγώ, δέν θά διψάση ποτέ εις τόν αιώνα, άλλα τό νερό πού θά τού δώσω, θά μεταβληθή μέσα του εις πηγήν νερού, πού δέν θά στερεύη, αλλά θά αναβλύζη καί θά πηδά καί θά τρέχη πάντοτε, διά νά τού παρέχη ζωήν αιώνιον.

15 Λέγει τότε πρός αυτόν η γυναίκα Κύριε, δός μου τό νερό αυτό, διά νά μή διψώ καί διά νά μή υποβάλλωμαι εις τόν τόσον κόπον τού νά έρχωμαι εδώ διά νά βγάζω νερό από τό πηγάδι.

16 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς Εφ όσον τό νερό αυτό δέν τό θέλεις μόνον διά τόν εαυτόν σου, αλλά καί δι εκείνους μέ τούς οποίους συζής, πήγαινε φώναξε τόν άνδρα σου, καί έλα εδώ μαζί μέ αυτόν, ώστε καί εκείνος νά λάβη μαζί σου τήν δωρεάν αυτήν.

17 Απεκρίθη η γυνή καί είπε Δέν έχω άνδρα. Λέγει πρός αυτήν ο Ιησούς Καλά είπες, ότι δέν έχω άνδρα.

18 Διότι έχεις πάρει πέντε άνδρας, τόν ένα ύστερα από τόν άλλον. Καί τώρα μέ αυτόν, πού έχεις, είσαι συνδεδεμένη μαζί του κρυφά καί δι αυτό δέν είναι άνδρας σου. Αυτό τό είπες αλήθεια.

19 Λέγει πρός αυτόν η γυναίκα Κύριε, από τά μυστικά τής ζωής μου, τά οποία μού είπες, μολονότι δέν μέ έχεις συναντήσει άλλοτε, αλλά μόλις σήμερον μέ βλέπεις διά πρώτην φοράν, καταλαβαίνω, ότι σύ είσαι προφήτης. Σέ παρακαλώ λοιπόν νά μέ διαφωτίσης επί τού ακολούθου σπουδαίου ζητήματος.

20 Οι πατέρες μας επροσκύνησαν κι ελάτρευσαν τόν Θεόν εις τό όρος αυτό, τό Γαριζείν, καί σείς οι Ιουδαίοι λέγετε, ότι εις τά Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος, όπου πρέπει νά λατρεύωμεν τόν Θεόν. Σύ λοιπόν ως προφήτης, τί λέγεις δι αυτό;

21 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι γρήγορα έρχεται καιρός, οπότε ούτε εις τό όρος αυτό τό Γαριζείν μόνον, ούτε εις τά Ιεροσόλυμα αποκλειστικά θά λατρεύσετε τόν ουράνιον Πατέρα.

22 Σείς οι Σαμαρείται, οι οποίοι απερρίψατε τά βιβλία τών προφητών, προσκυνείτε εκείνο, διά τό οποίον δέν έχετε σαφή καί πλήρη γνώσιν. Ημείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο, πού γνωρίζομεν περισσότερον από κάθε άλλον. Απόδειξις δέ τούτου είναι, ότι ο Μεσσίας, πού θά σώση τόν κόσμον, προέρχεται από τούς Ιουδαίους, τούς οποίους ο Θεός εξέλεξεν ως λαόν ιδικόν του καί οι οποίοι τελειότερον από κάθε άλλον τόν εγνώρισαν καί τόν ελάτρευσαν.

23 Πολύ σύντομα όμως έρχεται ώρα, καί μπορώ νά είπω, ότι η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνηταί θά προσκυνήσουν καί θά λατρεύσουν τόν Πατέρα μέ θεοφωτίστους τάς πνευματικάς δυνάμεις των, καί μέ λατρείαν όχι τυπικήν καί σκιώδη, αλλά πραγματικήν καί εμπνευσμένην από πλήρη επίγνωσιν τής αληθείας. Διότι καί ο Πατήρ ζητεί επιμόνως τέτοιοι αληθινοί καί πραγματικοί προσκυνηταί νά είναι εκείνοι, πού τόν λατρεύουν.

24 Ο Θεός είναι πνεύμα, δι αυτό καί δέν περιορίζεται εις τόπους. Καί εκείνοι, πού τόν λατρεύουν, πρέπει νά τόν προσκυνούν μέ τάς εσωτερικάς των πνευματικάς δυνάμεις, μέ αφοσίωσιν τής καρδίας καί τού νού, αλλά καί μέ αληθή επίγνωσιν τού Θεού καί τής λατρείας, πού τού πρέπει. 25 Λέγει εις αυτόν η γυναίκα Γνωρίζω, ότι έρχεται ο Μεσσίας, όνομα τό οποίον εις τήν Ελληνικήν μεταφράζεται μέ τήν λέξιν Χριστός. Όταν έλθη εκείνος, θά μάς τά διδάξη όλα.

26 Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς Ο Μεσσίας είμαι εγώ, πού τήν στιγμήν αυτήν σού ομιλώ.

27 Καί κατ αυτήν ακριβώς τήν στιγμήν ήλθαν οι μαθηταί του καί εθαύμασαν, διότι ο Διδάσκαλος ωμίλει δημοσία μέ γυναίκα, πράγμα πού απηγορεύετο από τάς παραδόσεις τών ραββίνων. Κανείς όμως δέν είπεν εις τί ζητείς νά σέ υπηρετήση η γυναίκα αυτή ή περί ποίου θέματος ομιλείς μαζί της;

28 Η γυναίκα δέ γεμάτη συγκίνησιν ύστερον από αυτά, πού ήκουσεν, αφήκε τήν στάμναν της εις τό πηγάδι καί επήγε τρέχουσα εις τήν πόλιν καί είπεν εις τούς ανθρώπους·

29 Ελάτε νά ίδετε έναν άνθρωπον, ο οποίος μού είπεν όλα όσα έκαμα, καί αυτά ακόμη τά μυστικά καί ιδιαίτερά μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός;

30 Εβγήκαν λοιπόν από τήν πόλιν οι Σαμαρείται καί ήρχοντο πρός αυτόν.

31 Εν τώ μεταξύ δέ, έως ότου ειδοποιηθούν οι Σαμαρείται καί έλθουν εις συνάντησιν τού Ιησού, επειδή ο Κύριος είχεν απορροφηθή από τό πνευματικόν του έργον καί δέν ενδιεφέρετο διόλου διά τό φαγητόν, τόν παρεκάλουν οι μαθηταί καί τού έλεγον: Διδάσκαλε, φάγε.

32 Αυτός όμως τούς είπεν Εγώ έχω φαγητόν νά φάγω, τό οποίον σείς δέν ηξεύρετε.

33 Επειδή λοιπόν δέν εκατάλαβαν τήν σημασίαν τών λόγων αυτών τού Κυρίου, έλεγαν μεταξύ τους οι μαθηταί Μήπως τήν ώραν, πού ελείπαμεν ημείς, τού έφερε κανένας άλλος φαγητόν καί έφαγε;

34 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς Ιδικόν μου φαγητόν, τό οποίον μέ χορταίνει καί μέ τρέφει, είναι νά πράττω πάντοτε τό θέλημα εκείνου, πού μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον καί νά φέρω εις τέλειον πέρας τό έργον του, τό οποίον είναι η σωτηρία τών ανθρώπων. Καί τό θερμόν ενδιαφέρον μου διά τό έργον αυτό μέ απερρόφησεν ολόκληρον τώρα, πού πρόκειται νά έλθουν εδώ οι Σαμαρείται, καί μού έκοψε κάθε όρεξιν, πού προέρχεται από τήν φυσικήν πείναν.

35 Δέν λέγετε σείς, ότι τέσσαρες μήνες υπολείπονται ακόμη καί ο θερισμός έρχεται; Εις τήν πνευματικήν όμως σποράν είναι δυνατόν ο λόγος τού Θεού νά καρποφορήση καί εις χρονικόν διάστημα πολύ σύντομον. Καί διά νά πεισθήτε περί αυτού, πού σάς λέγω, σηκώσατε τά μάτια σας καί κυττάξετε τό πλήθος αυτό τών Σαμαρειτών, πού έρχονται. Είναι αυτοί λογικά χωράφια, εις τά οποία δέν επρόφθασε νά σπαρή ο λόγος τής αληθείας καί όμως είναι λευκά καί ώριμα πλέον, έτοιμα διά νά θερισθούν. Έτσι καί εις όλα τά μέρη τού κόσμου αι ψυχαί τών ανθρώπων είναι τώρα ώριμοι διά νά δεχθούν τήν σωτηρίαν.

36 Καί εκείνος, πού θερίζει εις τόν πνευματικόν αυτόν αγρόν λαμβάνει μισθόν, όχι μόνον διότι χαίρει καί εδώ βλέπων τήν πνευματικήν συγκομιδήν, αλλά καί διότι θά ανταμειφθή καί εις τόν μέλλοντα βίον υπό τού Κυρίου. Επειδή δέ ελκύει εις τήν σωτηρίαν ψυχάς αθανάτους, συναθροίζει καρπόν διά τήν αιώνιον ζωήν. Καί έτσι εις τήν πνευματικήν σποράν, πού γίνεται τώρα, εγώ ο σπορεύς χαίρω μαζί μέ σάς, πού θά θερίσετε.

37 Διότι εις αυτήν, τήν ιδικήν μας δηλαδή περίπτωσιν, εφαρμόζεται η σωστή παροιμία, ότι άλλος έσπειρε καί άλλος θερίζει. Έσπειρα εγώ καί θά θερίσετε σείς, όπως καί εις τό μέλλον θά σπείρετε σείς καί θά θερίσουν οι διάδοχοί σας.

38 Εγώ, ο Κύριος τού αγρού, σάς έστειλα, διά νά θερίζετε εκείνο, πού σείς δέν έχετε κοπιάσει διά νά σπαρή. Άλλοι, ήτοι εγώ καί οι πρό εμού προφήται, έχουν κοπιάσει καί έχουν σπείρει, καί σείς έχετε έμβει εις τούς κόπους καί τήν σποράν τους διά νά θερίσετε.

39 Από τήν πόλιν δέ εκείνην Συχάρ πολλοί από τούς Σαμαρείτας επίστευσαν εις αυτόν, ότι ήτο ο Μεσσίας, ένεκα τού λόγου τής γυναικός, πού εμαρτύρει, ότι μού είπεν όλα όσα έπραξα, καί αυτά ακόμη τά ιδιαίτερά μου, τά οποία δέν ήξευραν ούτε εκείνοι, μέ τούς οποίους συζώ καί από χρόνον πολύν μέ γνωρίζουν.

40 Όταν λοιπόν ήλθον πρός αυτόν οι Σαμαρείται, τόν παρεκάλουν νά μείνη διά παντός μαζί τους. Καί έμεινεν εκεί δύο ημέρας.

41 Καί από τήν διδασκαλίαν, τήν οποίαν τούς έκαμε κατά τάς δύο αυτάς ημέρας, επίστευσαν πολύ περισσότεροι από εκείνους, πού ήλθαν εις τό πηγάδι καί τόν προσεκάλεσαν νά μείνη εις τήν πόλιν των.

42 Καί εις τήν γυναίκα έλεγον, ότι δέν πιστεύομεν πλέον διά τά όσα μάς είπες σύ διότι ημείς οι ίδιοι έχομεν ακούσει αυτόν καί γνωρίζομεν, ότι αυτός είναι αληθώς ο Σωτήρ ολοκλήρου τού κόσμου, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

«Νικολοβάρβαρα»: Το …περίεργο τρίγωνο και ο βαρύς χειμώνας!

Είθισται το εορταστικό τριήμερο 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου να το ονομάζουμε αλλιώς και «Νικολοβάρβαρα», από τις γιορτές της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Σάββα...

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 2023. 

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Δ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 1-12 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί...

Ο πικρός και ο γλυκός καρπός

– Κάποια βραδυά ο Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν, καθώς προσευχόταν, ήρθε σε έκσταση ( μεταξύ ξύπνιου και ύπνου ) και βρέθηκε στα βασιλικά...

Άγιος Παΐσιος : Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο...

– Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρήται, που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μια...

Η αξία της Αγίας Γραφής

Για την αξία της Αγίας Γραφής και τις ωφέλειες που πηγάζουν από τη μελέτη της γράφει χαρακτηριστικά ο απόστολος Παύλος: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και...

Οι αλήθειες που γίνονται δηλητήριο

Πολλά θετικά και αρκετά αρνητικά έχει η δική μας εποχή. Η τεχνολογία εισήλθε στην καθημερινότητά μας, την καθόρισε και την ευκόλυνε. Όμως, είναι φανερή η...

Αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτές τις 13 φράσεις, μπορεί να είναι κρυφά δυστυχισμένος στη ζωή

Όσο περισσότερο κοιτάξετε γύρω σας, τόσο περισσότερο θα δείτε ανθρώπους που είναι κρυφά δυστυχισμένοι. Ναι, επιφανειακά, παρουσιάζουν όλα τα τυπικά σημάδια ευτυχίας και επιτυχίας,...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 2023. 

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Δ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 1-12 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023 – Όσιος Στυλιανός

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27 – 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων·...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2023. Κυριακής Θ Λουκά με τον άφρονα πλούσιο

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2023 – Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 – 37 – 25 Και ιδού νομικός τις ανέστη...