Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
20.7 C
Athens

Εφορία: «Ξεσκονίζει» όσους παίρνουν συντάξεις από το εξωτερικό – Πρόστιμα αν δεν τις έχουν δηλώσει

Στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπήκαν τα αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού και ιδίως οι… συντάξεις:

Με τους ελεγκτές να μπορούν πλέον να αντλούν άμεσα στοιχεία από 100 χώρες με τις οποίες υπάρχει σχετική συμφωνία, αλλά και να κάνουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις μέσα από νέα συστήματα, ο εντοπισμός συντάξεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή και δεν δηλώνονται στη χώρα μας μοιάζει «παιχνιδάκι».

Η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμώνστην οποία συμμετέχει η Ελλάδα και περισσότερες από 100 χώρες, έχει «λύσει τα χέρια» των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Η χώρα μας μέσα από αυτή την συμφωνία έχει το δικαίωμα να αντλεί αυτόματα πληροφορίες που την ενδιαφέρουν από τις συνεργαζόμενες φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, όπως βέβαια και η ίδια έχει την υποχρέωση να παραχωρεί αντίστοιχα στοιχεία.

Ποια στοιχεία δίνουν οι φορολογικές αρχές του εξωτερικού στην ελληνική

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που ανταλλάσσουν οι φορολογικές αρχές μεταξύ τους;

  • Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  • Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.
  • Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους….
  • Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
  • Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής:
  1. i) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
  2. ii) Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού.
  • Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Δεν δήλωναν τις συντάξεις που λάμβαναν από χώρες του εξωτερικού

Μέσω αυτής της διαδικασίας και των στοιχείων που αντλήθηκαν από το εξωτερικό, ήδη εντοπίστηκαν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας να εισπράττουν συντάξεις από άλλα κράτη και να μην τις δηλώνουν όπως όφειλαν στην ελληνική εφορία.

Σε αυτούς κοινοποιήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αρκετοί από τους συγκεκριμένους συνταξιούχους προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορώναλλά έχασαν τις υποθέσεις και τους βεβαιώθηκαν οριστικά οι φόροι και τα πρόστιμα, που καταλόγισε κατ’ αρχήν ο έλεγχος.

Σε μία από τις υποθέσεις αυτές, η ΑΑΔΕ εντόπισε συνταξιούχο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ο οποίος το 2014 έλαβε συντάξιμες αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 15.768,06 ευρώ από τη Γερμανία και το οποίο δεν δήλωσε, ως όφειλε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2014.

Μετά από διασταυρώσεις των δεδομένων, του καταλογίστηκε φόρος και προσαυξήσεις, ενώ η προσφυγή που άσκησε στη ΔΕΔ, απορρίφθηκε.

Πώς γίνονται πιο εύκολα διασταυρώσεις

Όπως εξηγεί η ΔΕΔ (απόφαση 2199/2022), ο συνταξιούχος εντοπίστηκε με βάση στοιχεία που απεστάλησαν, στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες Ε.Ε. και συγκεκριμένα από τη γερμανική φορολογική αρχή.

Βάσει της συμφωνίας, προβλέπεται κάθε χώρα να αποστέλλει στις άλλες χώρες, στοιχεία για εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις των φορολογικών τους κατοίκων.

Για παράδειγμα, η ΑΑΔΕ στέλνει στη γερμανική φορολογική Αρχή, στοιχεία εισοδημάτων που έχουν Γερμανοί πολίτες στην Ελλάδα και η γερμανική φορολογική αρχή στέλνει στην ΑΑΔΕ στοιχεία για εισοδήματα και επενδύσεις Ελλήνων στη Γερμανία.

Ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις καθίσταται πιο εύκολες, δεδομένου ότι τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα για τον εντοπισμό εισοδημάτων από το εξωτερικό, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, το οποίο αυτοματοποιεί τους ελέγχους.

Πρόκειται για την υλοποίηση εφαρμογής που αφορά στην επαλήθευση, τον έλεγχο και στη βελτίωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (για τα στοιχεία CRS/DAC2) και διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αξιοποίησης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής (DAC1, DAC2, FATCA).

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Σε 10 έτη η παραγραφή μεγάλης φοροδιαφυγής

Δεκαετής περίοδος παραγραφής ισχύει για όλες τις φορολογικές υποθέσεις των ετών 2012-2017 στις οποίες διαπιστώνεται μέσω ελέγχων ποινικά κολάσιμη  φοροδιαφυγή  ύψους μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ στον...

Φορολογικές δηλώσεις: Στο μικροσκόπιο οι επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι έχουν προτεραιότητα στην...

Με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την πραγματοποίηση εξονυχιστικών ελέγχων από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς, πραγματοποιούνται από εφέτος οι επιστροφές φόρου μετά την εκκαθάριση...

Αγροτική επιχειρηματικότητα: Στο gov.gr περνούν 5 νέες υπηρεσίες

Ο αγροτικός κόσμος και φορείς του Δημοσίου έχουν από χθες τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν μια σειρά από διαδικασίες άμεσα και εύκολα  με την προσθήκη...
Θεοχάρης στο NET24: "Δεν θα είναι προϋπόθεση το εμβόλιο για να ταξιδεύουμε"

Θεοχάρης: Η κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα φέρει μέτρα αύξησης της φορολογίας και...

«Δεδομένη θέλησή μας να ξεριζωθούν και να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν,  φαινόμενα ανομίας. Θα συνεργαστούμε με  την Ελληνική Αστυνομία παρέχοντας στοιχεία για τη διαλεύκανση κάθε...

“Παγώνουν” για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις ρυθμισμένες δόσεις στην εφορία

Το «πάγωμα» για ένα χρόνο των επιτοκίων για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη φορολογική διοίκηση, προβλέπεται με διάταξη στο πλαίσιο...

Αναλυτική εγκύκλιος: Πότε ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες μένουν «αυτόματα» χωρίς ασφάλιση

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο επιχειρεί ο ΕΦΚΑ, αναφορικά με το πότε έχει το δικαίωμα να παρέμβει και αυτεπάγγελτα να διακόψει την ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών και...

Τιμολόγια ρεύματος: Η ζώνη χαμηλής χρέωσης θα «μετακομίσει» το… μεσημέρι

Ζήτημα λίγων εβδομάδων θεωρείται πλέον η υιοθέτηση φθηνού τιμολογίου ρεύματος κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η ζώνη χαμηλής χρέωσης, που έως σήμερα «ενεργοποιείται» νύχτα, θα...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Εισφορές στις επικουρικές συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν μπόνους από 40 ευρώ έως 289 ευρώ

Μπόνους από 40 ευρώ μέχρι και 289 ευρώ αναμένεται να λάβουν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι...

Τι αλλάζει στις συντάξεις που λαμβάνουν τα τέκνα λόγω θανάτου των γονέων

Την ενιαιοποίηση των κανόνων  χορήγησης σύνταξης θανάτου στα δικαιοδόχα τέκνα, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Στη...

Ελληνική Αεροπορία: Τα ελληνικά Rafale στην πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων 

Φωτογραφίες από τις πτήσεις, στον γαλλικό εναέριο χώρο, των ελληνικών Rafale, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο...

ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην ημερομηνία καταβολής των χρημάτων στις συντάξεις του Μαρτίου

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την...