Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
21.6 C
Athens

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Δεκεμβρίου 2021 – Η κατά σάρκα Γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 1 – 12 – 1 Τού δέ Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέεμ τής Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα …
2 λέγοντες Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς τών Ιουδαίων; είδομεν γάρ αυτού τόν αστέρα εν τή ανατολή καί ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ. 3 ακούσας δέ Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη καί πάσα Ιεροσόλυμα μετ αυτού, 4 καί συναγαγών πάντας τούς αρχιερείς καί γραμματείς τού λαού επυνθάνετο παρ αυτών πού ο Χριστός γεννάται.

5 οι δέ είπον αυτώ Εν Βηθλέεμ τής Ιουδαίας ούτως γάρ γέγραπται διά τού προφήτου 6 Καί σύ Βηθλέεμ, γή Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εί εν τοίς ηγεμόσιν Ιούδα εκ σού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τόν λαόν μου τόν Ισραήλ.

7 Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τούς μάγους ηκρίβωσεν παρ αυτών τόν χρόνον τού φαινομένου αστέρος, 8 καί πέμψας αυτούς εις Βηθλέεμ είπε Πορευθέντες εξετάσατε ακριβώς περί τού παιδίου επάν δέ εύρητε απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. 9 οι δέ ακούσαντες τού βασιλέως επορεύθησαν καί ιδού ο αστήρ όν είδον εν τή ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθών εστάθη επάνω ού ήν τό παιδίον 10 ιδόντες δέ τόν αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα.

11 καί ελθόντες εις τήν οικίαν είδον τό παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός αυτού, καί πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, καί ανοίξαντες τούς θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν 12 καί χρηματισθέντες κατ όναρ μή ανακάμψαι πρός Ηρώδην, δι άλλης οδού ανεχώρησαν εις τήν χώραν αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 1 – 12

1 Όταν δέ ο Ιησούς εγεννήθη εις τήν Βηθλεέμ τής Ιουδαίας κατά τάς ημέρας τού βασιλέως Ηρώδου ιδού σοφοί αστρολόγοι από τά μέρη τής ανατολής ήλθαν εις τά Ιεροσόλυμα 2 2 καί είπαν Πού είναι ο βασιλεύς τών Ιουδαίων, πού τώρα τελευταίως εγεννήθη; Διότι είδαμεν τόν αστέρα του τήν ώραν, πού μέ τήν ανατολήν του έδιδεν είδησιν διά τήν γέννησιν τού νέου βασιλέως καί ήλθαμεν νά τόν προσκυνήσωμεν.

3 3 Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε τόν λόγον αυτόν, πού είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη, μήπως ο νέος βασιλεύς γίνη αντίζηλός του.Συγχρόνως όμως εταράχθησαν μαζί μέ αυτόν καί οι κάτοικοι όλης τής πόλεως τών Ιεροσολύμων, επειδή εφοβήθησαν, μήπως η στενοχωρία τού σκληρού Ηρώδου ξεσπάση εις αυτούς. 4 Καί αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τούς αρχιερείς καί τούς γραμματείς τού λαού, πού εθεωρούντο γνώσται καί διδάσκαλοι τού νόμου, εζήτει νά μάθη από αυτούς, εις ποίον μέρος σύμφωνα μέ τάς προφητείας επρόκειτο νά γεννηθή ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή καί βασιλεύς τού Ισραήλ.

5 Αυτοί δέ τού είπαν γεννάται εις τήν Βηθλεέμ τής Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφή από τόν Θεόν διά μέσου τού προφήτου Μιχαίου 6 Καί σύ, Βηθλεέμ, πού περιλαμβάνεσαι εις τήν χώραν τής φυλής τού Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίον μικρόν, δέν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τάς πρωτευούσας πόλεις, πού ηγεμονεύουν εις τήν χώραν τής φυλής τού Ιούδα.Καί δέν είσαι η πλέον,μικρά, διότι από σέ θά βγή άρχων, ο οποίος θά ποιμάνη τόν λαόν μου τόν Ισραήλ.

7 Τότε ο Ηρώδης, αφού κρυφίως εκάλεσε τούς μάγους, εξηκρίβωσεν από αυτούς τόν χρόνον, αφ ότου εφαίνετο τό άστρον. 8 Καί αφού τούς ωδήγησε νά μεταβούν εις τήν Βηθλεέμ, είπε Πηγαίνετε εκεί καί εξετάσετε μέ πάσαν ακρίβειαν διά τό παιδίον.Όταν δέ εύρετε, φέρετέ μου είδησιν, διά νά έλθω καί εγώ εις Βηθλεέμ νά τό προσκυνήσω.

9 9 Αυτοί δέ, αφού ήκουσαν τούς λόγους αυτούς τού βασιλέως, έφυγον διά τήν Βηθλεέμ.Καί ιδού άστρον υπερφυσικόν, πού έλαμπε καί τήν ημέραν, όμοιον όμως πρός εκείνο, πού είδαν απ αρχής τής ανατολής του, επήγαινεν εμπρός από αυτούς, έως ότου ήλθε καί εστάθη επάνω από τό σπίτι, πού ήτο τό παιδίον.

10 10 Όταν δέ είδαν τόν αστέρα οι μάγοι εχάρησαν πολύ μεγάλην χαράν, διότι είχαν πλέον ασφαλή οδηγόν. 11 Καί αφού ήλθαν εις τό σπίτι, είδαν τό παιδίον μέ τήν μητέρα του Μαρίαν, καί αφού έπεσαν κατά γής τό προσεκύνησαν, καί ανοίξαντες τά θησαυροφυλάκιά τους τού προσέφεραν δώρα, χρυσόν καί από τά πολύτιμα αρωματικά τής Αραβίας, λίβανον καί σμύρναν.

12 Καί αφού έλαβαν από τόν Θεόν οδηγίαν εις όνειρόν τους νά μή ξαναγυρίσουν εις τόν Ηρώδην, ανεχώρησαν από άλλον δρόμον εις τήν πατρίδα τους.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Έξω η ολιγοπιστία! Να ελπίζεις και να προσεύχεσαι

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – Μου λες πως περιμένεις πολύ καιρό να εμφανιστεί, να έρθει να «ακούσεις» και να «δεις». Αλλά δεν έρχεται, δεν βλέπεις,...

Οι κλήσεις του Θεού

Ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους με μύριες παραλλαγές-επίνοιές Του. Ο προφήτης Σαμουήλ, τεράστια φυσιογνωμία της προχριστιανικής ευσεβείας, υπήρξε ο τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Όταν γέρασε...

Το δύσκολο, είναι να είσαι όπως ο Χριστός…

– “Το πιο εύκολο πράγμα, είναι να είσαι ο Ιούδας. Λες πως είσαι φίλος, μα όταν βρεις την ευκαιρία, δε διστάζεις για τριάκοντα αργύρια,...

«Η αγάπη μας για τον Θεό και τους ανθρώπους είναι λίγη»

ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – Όταν η ψυχή κατέχεται από την αγάπη του Θεού, τότε, ω, πως είναι όλα ευχάριστα, αγαπημένα και χαρμόσυνα! Η αγάπη,...

Η λογική της απιστίας του Θωμά

Άπιστος Θωμάς: Εκεί που όλα πήραν το δρόμο τους, με βάση την ανθρώπινη λογική, ανατρέπονται όλα με βάση τη θεϊκή λογική. Η δική μας...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου 2024 – Κυριακή του Θωμά

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν...

Ένας μεγάλος ασκητής και η μεγάλη δοκιμασία με τον λογισμό!

– Ήταν ένας μέγας ασκητής, που όταν πήγε στην έρημο είπε στον Χριστό: – Χριστέ μου, εγώ θέλω να αφιερωθώ σε σένα και να μην...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 19 Μαΐου 2024

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο ΙΕ'(15) 43-47 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου 2024 – Κυριακή του Θωμά

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα...

Τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη σε λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή των Ορθοδόξων Χριστιανών....

Ευαγγέλιο 28 Απριλίου 2024 – Κυριακή των Βαΐων

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Ιωάννη ΙΒ'(12) 1-18 Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν...