Ανοίγουν θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

215

Α Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση έργου, για χρονικό διάστηµα ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθµών και του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ∆ήµου Σαρωνικού, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” για το έτος 2015.

Πρόκειται για

  1. ΠΕ Παιδίατρος ένα (1) άτοµο
  2. ΠΕ Γλύπτης ένα (1) άτοµο
  3. ΠΕ Ζωγράφος ένα (1) άτοµο
  4. Θεατρολόγος ένα (1) άτοµο

Δείτε αναλυτικά εδώ

Β Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015. συνολικού αριθµού είκοσι ενός( 21 ) ατόµων.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Γ Λήψη απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων – κατεπειγουσών αναγκών της Νέας Δομής Παιδικός Σταθμός Καλυβίων περιοχής Λαγονησίου. Πρόκειται για έναν βρεφονηπιοκόμο.

Διαβάστε επίσης:  Ξεπέρασαν μέχρι το μεσημέρι τις 80.000 οι αιτήσεις εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δ Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2015, συνολικού αριθµού  δεκαεπτά (17) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου, µε σχέση µίσθωσης εργασίας ορισµένου χρόνου έως οχτώ µήνες

Πρόκειται για

α. Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού – ∆Ω∆ΕΚΑ (12) Εργάτες

Καθαριότητας ΥΕ – ΕΝΑΝ (1) Οδηγό ∆Ε

∆ΥΟ (2) Χειριστές Μηχανηµάτων ∆Ε

β. Υ∆ΡΕΥΣΗ – ∆ΥΟ (2) Εργάτες Ύδρευσης ΥΕ

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ε Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015 με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους.

Πρόκειται για
1. Ένα (1) άτοµο ∆Ε ∆ιοικητικού

  1. Τέσσερα (4) άτοµα ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Δείτε αναλυτικά εδώ