Μία θέση Πληροφορικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

177

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη της κατωτέρω σύμβασης μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως της Πράξης με τίτλο «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στο πλαίσια του ESFRI/2006)»:

Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα.

Κωδικός Θέσης 1: (μία) 1 θέση Πληροφορικού

Αντικείμενο: Συντήρηση και παραμετροποίηση των εξυπηρετητών που φιλοξενούν τα: Nesstar Server, Geoserver. Διαχείριση χρηστών και πολιτικών πρόσβασης στον Nesstar Server. Παραμετροποίηση του Nesstar Server για υποστήριξης της Ελληνικής γλώσσας. Φόρτωση χαρτών στον GeoServer και συγγραφή οδηγιών για σύνδεση των χαρτών με τα ποσοτικά δεδομένα της υποδομής. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Limesurvey και συγγραφή οδηγιών.

Παραδοτέα: GeoServer σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Συγγραφή οδηγιών για σύνδεση των χαρτών με ποσοτικά δεδομένα. Nesstar Server σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και στα Ελληνικά. LimeSurvey σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Δημιουργία εγχειρίδιου χρήσης LimeSurvey.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
– Αποδεδειγμένη εμπειρία
– Στην ανάπτυξη web εφαρμογών και στη διαχείριση και παραμετροποίηση CMS
– Στη διαχείριση εξυπηρετητών
– Σε σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων
– Kαλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
– Δημοσιευμένο έργο σε σχέση με τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών ή/και διενέργεια διαδικτυακών ερευνών
– Εμπειρία σε τεκμηρίωση ερευνών βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI)

Πρόσθετες πληροφορίες: Δήμητρα Κονδύλη τηλ. 210-7491655, Απόστολος Λιναρδής τηλ. 210 7491656

Δείτε εδώ την προκήρυξη