Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
30.8 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21 Ιουνίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 2009.... Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανοίγει τις πύλες του για το κοινό, για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Μαΐου 2021 – Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς καί έστη εις τό μέσον, καί λέγει αυτοίς Ειρήνη υμίν.


20 καί τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τάς χείρας καί τήν πλευράν αυτού. εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τόν Κύριον. 21 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. 22 καί τούτο ειπών ενεφύσησε καί λέγει αυτοίς Λάβετε Πνεύμα άγιον 23 άν τινων αφήτε τάς αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, άν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

24 Θωμάς δέ είς εκ τών δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ήν μετ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. 25 έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί Εωράκαμεν τόν Κύριον. ο δέ είπεν αυτοίς Εάν μή ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τόν δάκτυλόν μου εις τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τήν χείρά μου εις τήν πλευράν αυτού, ου μή πιστεύσω. 26 Καί μεθ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού καί Θωμάς μετ αυτών. έρχεται ο Ιησούς τών θυρών κεκλεισμένων, καί έστη εις τό μέσον καί είπεν Ειρήνη υμίν.

27 είτα λέγει τώ Θωμά Φέρε τόν δάκτυλόν σου ώδε καί ίδε τάς χείράς μου, καί φέρε τήν χείρά σου καί βάλε εις τήν πλευράν μου, καί μή γίνου άπιστος, αλλά πιστός. 28 καί απεκρίθη Θωμάς καί είπεν αυτώ Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου. 29 λέγει αυτώ ο Ιησούς Ότι εώρακάς με, πεπίστευκας μακάριοι οι μή ιδόντες καί πιστεύσαντες.

30 Πολλά μέν ούν καί άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον τών μαθητών αυτού, ά ουκ έστι γεγραμμένα εν τώ βιβλίω τούτω 31 ταύτα δέ γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός τού Θεού, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τώ ονόματι αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31

19 Εις επιβεβαίωσιν λοιπόν τής μαρτυρίας ταύτης τής Μαρίας, όταν εβράδυασε κατά τήν ημέραν εκείνην, τήν πρώτην τής εβδομάδος, καί ενώ αι θύραι τού σπιτιού, όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί, ήσαν κλεισταί ένεκα τού φόβου, πού είχαν ούτοι διά τούς Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς καί εστάθη εις τό μέσον καί είπεν εις αυτούς άς είναι ειρήνη εις σάς.

20 Καί αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τάς χείρας καί τήν πλευράν του διά να ίδουν τά σημάδια τών πληγών καί πεισθούν, ότι αυτός ήτο ο σταυρωθείς Διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν τής πληροφορίας, τήν οποίαν διά τής επιδείξεως αυτής τών θεραπευθεισών πληγών εσχημάτισαν, εχάρησαν οι μαθηταί, όταν είδαν τόν Κύριον.

21 Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησις, πού εδοκίμασαν εξ αιτίας τής μεγάλης των χαράς οι μαθηταί, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέσει πρός τήν μέλλουσαν κλήσιν καί αποστολήν των Άς είναι ειρήνη εις σάς. Καθώς μέ απέστειλεν ο Πατήρ διά τό έργον τής σωτηρίας τών ανθρώπων, έτσι καί εγώ σάς στέλλω πρός εξακολούθησιν τού αυτού έργου. 22 Καί αφού είπεν αυτό, προκειμένου νά μεταδώση εις αυτούς τήν πνοήν τής νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσησεν εις τά πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις τό πρόσωπον τού Αδάμ, καί τούς είπε Λάβετε Πνεύμα Άγιον.

23 Εις όποιους συγχωρήσετε τάς αμαρτίας, τούς συγχωρούνται αυταί καί από τόν Θεόν εις όποιους δέ τάς κρατείτε ασυγχώρητες, θά μείνουν γιά πάντα κρατημένες. 24 Ο Θωμάς όμως, ένας από τούς δώδεκα Αποστόλους, πού ελέγετο από τούς ομιλούντας τήν ελληνικήν γλώσσαν Εβραίους Δίδυμος, δέν ήτο μαζί τους, όταν ήλθεν ο Ιησούς.

25 Όταν λοιπόν ήλθε, τού έλεγαν οι άλλοι μαθηταί Είδαμεν τόν Κύριον. Αυτός όμως τούς απήντησεν· Εάν δέν ίδω μέ τά μάτια μου εις τάς χείρας του τό σημάδι τών καρφιών καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου εις τό σημάδι τών καρφιών καί δέν βάλω τό χέρι μου εις τήν πλευράν του, ώστε όχι μόνον μέ τά μάτια μου, αλλά καί μέ τά δάκτυλά μου νά βεβαιωθώ, δέν θά πιστεύσω.

26 Πράγματι δέ ύστερα από οκτώ ημέρας ήσαν πάλιν μέσα εις τό σπίτι οι μαθηταί καί μαζί μέ αυτούς ήτο καί ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλεισταί αι θύραι καί εστάθη εις τό μέσον τών μαθητών καί είπεν άς είναι ειρήνη εις σάς. 27 Έπειτα λέγει εις τόν Θωμάν Φέρε εδώ τόν δάκτυλόν σου. Καί ενώ μέ τήν ψηλάφησίν σου θά εξετάζης τά σημάδια τών πληγών μου, συγχρόνως καί μέ τά μάτια σου ίδε τάς χείράς μου καί φέρε κάτω από τά ενδύματά μου τήν χείρα σου καί βάλε την εις τήν πλευράν μου, πού εκτυπήθη από τήν λόγχην,καί μή αφίνης τόν εαυτόν σου νά κυριευθή από τήν απιστίαν, ώστε νά γίνης μονίμως καί ανεπανορθώτως άπιστος, αλλά προόδευε καί στηρίζου εις τήν πίστιν, ώστε νά γίνης αμετακίνητος καί αδιάσειστος εις αυτήν.

28 Καί ο Θωμάς τότε απεκρίθη καί είπεν εις αυτόν Πιστεύω καί ομολογώ, ότι είσαι ο Κύριός μου καί ο Θεός μου. 29 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Επίστευσες, επειδή μέ είδες. Μακαριώτεροι καί περισσότερον καλοτύχοι είναι εκείνοι, οι οποίοι, καίτοι δέν είδαν μέ τά μάτια τους, όπως είδες σύ, επίστευσαν. Καί θά πιστεύσουν ούτως όλα τά μέλη τής Εκκλησίας μου κατά τάς επερχομένας γενεάς. 30 Σύμφωνα λοιπόν μέ όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από τό θαύμα τής Αναστάσεώς του έκαμεν ο Ιησούς εμπρός εις τά μάτια τών μαθητών του καί πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα, πού εδείκνυαν τήν θεότητά του καί τά οποία δέν είναι γραμμένα εις τό βιβλίον αυτό.

31 Αυτά δέ, πού εξεθέσαμεν, εγράφησαν διά νά πιστεύσετε, ότι ο Ιησούς είναι ο υπό τών προφητών προκηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός τού Θεού, καί ίνα πιστεύοντες έχετε ως αναφαίρετον κτήμα σας τήν νέαν καί θείαν καί αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων διά μέσου αυτού καί τής επικλήσεως τού ονόματός του.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουνίου 2021 – Της Πεντηκοστής

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 37 – 52 – 37 Εν δέ τή εσχάτη ημέρα τή μεγάλη τής εορτής ειστήκει ο Ιησούς καί έκραξε λέγων Εάν...

Κολωνός: Συμπλοκή κοριτσιών με δύο τραυματίες – Μία σύλληψη

Δύο τραυματίες και μία σύλληψη είναι ο απολογισμός συμπλοκής ανήλικων κοριτσιών στον Κολωνό. Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου στη...
Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στη Δημοτική Τηλεόραση TV 100 – Ένας τραυματίας

Σύλληψη αστυνομικού για ληστείες σε πρατήρια καυσίμων

Για ληστείες σε πρατήρια καυσίμων συνελήφθη αστυνομικός σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη ληστειών κατά συρροή σε βάρος...

Εξομολογήθηκε χάρη στον Φύλακα Άγγελό του

Όταν ο Πνευματικός Παπά Γαβριήλ είχε γυρίσει από τον κόσμο, στη Νέα Σκήτη, είχε βαριά αρρωστήσει για θάνατο ο Μοναχός Κύριλλος από την Καλύβα...

Ρώτησα τον Θεό και Αυτός μου είπε…

Ο Θεός πήρε το χέρι μου στο δικό του, μείναμε για λίγο σιωπηλοί και μετά ρώτησα… – Σαν γονιός, ποια είναι τα μαθήματα ζωής που...

Μη λες: «Εμένα κανείς δεν μ’ αγαπά»

Αγάπη: Κανείς δεν δικαιούται να λέει εμένα κανείς δεν μ’ αγαπά. Ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι σε προδώσουν ο Χριστός σ’ αγαπά. Ακόμη κι...

Ο πολυάσχολος ερημίτης

Ένας ερημίτης, βρήκε καταφύγιο στο βουνό για να διαλογιστεί και να προσευχηθεί. Τον έβλεπαν συχνά πολύ απασχολημένο.Μια μέρα, κάποιος τον ρώτησε: -Πώς γίνεται να έχεις...

Βρείτε μας

7,799ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουνίου 2021 – Της Πεντηκοστής

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 37 – 52 – 37 Εν δέ τή εσχάτη ημέρα τή...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Ιουνίου 2021 – Αγία Ακυλίνη

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ/ 1 – 13 – 1 Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, καί επήρε τούς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Ιουνίου 2021 – Όσιος Ιλαρίων ο νέος, ηγούμενος Μονής Δαλμάτων

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Θ/ 1 – 38 – 1 Καί παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Μαΐου 2021 – Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Δαλμάτων

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42 – 5 έρχεται ούν εις πόλιν τής...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή