Με όρους ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στα προγράμματα της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕΑΕΔΗΑ

44

Η ΚΕΑΕΔΗΑ ΑΕ – ΟΤΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη συνολικά 19 καθηγητών (15 καλλιτεχνικού τομέα και 4 φυσικής αγωγής), οι οποίοι θα στελεχώσουν τα προγράμματα καλλιτεχνικής απασχόλησης και τα αθλητικά προγράμματα της νέας σεζόν, με διάρκεια απασχόλησης του οκτώ (8) μήνες.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.iraklio.gr, έχουν αναρτηθεί οι δύο αντίστοιχες προκηρύξεις όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οι όροι και η διαδικασία των διαγωνισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα ταδικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της δημοτικής επιχείρησης στα γραφεία της ΚΕΑΕΔΗΑ(Μ. Αντυπα& Στ Καραγιώργη 2, 1ος όροφος), ώρες από 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ., από την Δευτέρα 05-09-2016 και για δέκα (10) ημερολογιακέςημέρες, με αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή, έως και την Πέμπτη 15-09-2016.

Ακολούθως, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενστάσεων πριν από την τελική ανάδειξη των επιτυχόντων. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενωνχρονικών περιθωρίων.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας για πληροφορίες: 2132000205.

«Η διαφάνεια στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος για αυτήν την δημοτική αρχή είναι αδιαπραγμάτευτη. Για αυτό τον λόγο εξαντλούμε όλα τα περιθώρια τόσο στην δημοσιοποίηση, όσο και στους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού στην δημοτική επιχείρηση.

Υιοθετούμε όρους ΑΣΕΠ, μολονότι ο νόμος δεν μας επιβάλλει κάτι τέτοιο. Μας το επιβάλλουν όμως οι αρχές μας ως μια νέα διοίκηση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής που θέλει να αλλάξει παλαιές νοοτροπίες και κατεστημένα…», σχολιάζει ο πρόεδρος της ΚΕΑΕΔΗΑ, Μάνος Βαβουράκης.