Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος: Απολυτίκιο της ημέρας

89

13 Σεπτεμβρίου 2016
Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Δικαιοσύνης διαπρέπων τοῖς ἔργοις, τὸν φωτισμὸν τῆς εὐσεβείας ἐδέξω καὶ ἀποστόλων σύμπονος ἐδείχθης ἀληθῶς· τούτοις κοινωνήσας γάρ, δι’ ἐνθέων καμάτων τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκωσιν ἀνέκραξας πᾶσι· μεθ’ ὧν δυσώπει σῴζεσθαι ἡμᾶς τοὺς σὲ τιμῶντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.

Απολυτίκιο της ημέρας:

Διαβάστε επίσης:  Καλλιθέα: Άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του