Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
19.2 C
Athens

Ετικέτα: Κυριακής

Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Α’ – Κατά Ματθαίο ΚΗ'(28) 16-20 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς.καὶ...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Μαρτίου 2024

– Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυριακή των Νηστειών) Ευαγγ. Ανάγνωσμα– η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η´ 34 – 38)  Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν...

Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ο δολοφόνος της Κυριακής – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο...

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 39χρονος που δολοφόνησε την 28χρονη Κυριακή έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων την περασμένη Δευτέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Μαρτίου 2024

Σ’ ἕνα σπίτι στήν Καπερναούμ Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 12 Μαρτίου 2023, Β΄ Νηστειῶν (Μάρκ. β΄ 1-12) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Καπερναοὺμ καὶ ἠκούσθη...

Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Θ’ – Κατά Ιωάννη Κ'(20) 19-31 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν...

Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Μαρτίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Η’ – Κατά Ιωάννη Κ'(20) 11-18 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω.ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024

Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Μαρτίου 2024

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11 – 32 – 11 Είπε δέ· Άνθρωπός τις είχε δύο υιούς. 12 και είπεν ο νεώτερος αυτών τώ πατρί·...

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Α’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 12-35 ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ...

Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Δ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 1-12 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. ῞Οτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ...

Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο ΙΣΤ'(16) 9-20 Ήχος γ’ – Εωθινόν Γ’ ᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ...

Ο Απόστολος Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Β’, Δ'(4) 6-15 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2024. ΙΕ Λουκά με την συνάντηση...

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΘ'(19) 1-10 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ·καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,καὶ ἐζήτει...

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν ΙΑ’ – Κατά Ιωάννη ΚΑ'(21) 14-25 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. ῞Οτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ...

Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Ι’ – Κατά Ιωάννη ΚΑ'(21) 1-14 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2024

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 29-34 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2023 – Οσία Μελάνη η...

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 1 – 8 – 1 Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού. 2 Ως γέγραπται εν τοις προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω...

 Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Δεκεμβρίου 2023 – Παραμονή Χριστουγέννων

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 1-25 Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ.᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ...

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2023.

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν ΣΤ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 36-53 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.πτοηθέντες...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 10 – 17 – 10 Ην δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι. 11 και ιδού γυνή ην πνεύμα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023 – Όσιος Στυλιανός

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27 – 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπε δε αυτώ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2023. Κυριακής Θ Λουκά με τον...

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 16-21 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα·καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω,...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2023 – Άγιος Ιωάννης ο...

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 – 37 – 25 Και ιδού νομικός τις ανέστη εκπειράζων αυτόν και λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 26...

Ευαγγέλιο Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2023 – Άγιος Γαλακτίων και Επιστήμη

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΣΤ'(16) 19-31 ῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς.πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος,...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη